Vad säger Sidas årsredovisning om biståndets resultat?

En korrekt redovisning av biståndets resultat är viktig av flera skäl. Det är viktigt ur ett ansvarsutkrävande perspektiv: lever den verksamhet som redovisas upp till uppdraget? Det är viktigt för internt lärande, för att kunna justera verksamheten i ljuset av uppnådda resultat. Det är i synnerhet viktigt för förståelsen för om det svenska biståndet bidrar till dess övergripande mål, att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. En korrekt redovisning ska hjälpa oss att förstå om biståndet på en övergripande nivå kan sägas fungera väl.

I sin årsrapport använder Sida så kallade resultatexempel, ett urval av resultat som ska ge en förståelse för de resultat som biståndet bidrar till. Årsrapportens resultatexempel anges redovisa effekter av biståndet. En effekt innebär definitionsmässigt att det är biståndet som orsakar resultatet, att det är Sidas bidrag som gör skillnad. ”Bidrag” är här helt centralt, Sida arbetar inte isolerat och kan inte ensam råda över biståndets resultat. Det gör det viktigt att förstå hur stort bidraget är, så att intrycket inte ges att Sida står för hela den förändring som redovisas.

I den här underlagsrapporten har författaren, Markus Burman, granskat de kvantitativa resultatexempel på sysselsättningsområdet som Sida redovisat i sina årsredovisningar för år 2021 och 2022. Han finner en ofta bristfällig överensstämmelse mellan originalkällan och det resultat som rapporteras.

Denna studies syfte är att undersöka om de kvantitativa resultatexempel om sysselsättning som presenteras i Sidas årsredovisningar 2021 och 2022 är rättvisande. Med det menas om resultaten är tillförlitliga och kommuniceras på ett sakligt och transparent sätt. Studien granskar inte resultatrapporteringen i bredare bemärkelse utan avgränsar sig till kvantifierade resultatutsagor på sysselsättningsområdet. Det görs också en mer ingående granskning av tre insatser som rapporterat särskilt starka resultat. Studiens slutsats är att Sida i årsredovisningarna 2021 och 2022 rapporterar mycket goda sysselsättningsresultat, inte minst för kvinnor och unga. Resultaten har karaktär av nedslag eller goda exempel ur en okänd total volym insatser varför representativiteten är okänd för läsaren. Inga svaga, oväntade eller fördröjda resultat rapporterades på sysselsättningsområdet i årsredovisningarna.