Rapport om acceptansen för grön omställning i Kenya, Tanzania och Uganda

Klimatinvesteringar och reformer inom miljöområdet löper stor risk att misslyckas om acceptansen är låg. När afrikanska länder utvecklar sina klimathandlingsplaner i enlighet med Parisavtalet är det därför viktigt att regeringar, biståndsgivare och andra aktörer har en god förståelse av vilket stöd det finns hos allmänheten för olika klimatpolitiska styrmedel.

Det finns mycket lite kunskap om acceptansen för grön omställning i låg- och medelinkomstländer. Denna studie ger ny kunskap om allmänhetens stöd för koldioxidskatter och avskaffandet av subventioner på fossila bränslen i de tre östafrikanska länderna Kenya, Tanzania och Uganda, där utbredd fattigdom och korruption bidrar till lågt förtroende för politiska institutioner.