Ny underlagsrapport: ”Circular Economy – a Conceptual Review and Analysis of Implications for Swedish Development Cooperation”

EBA har publicerat en ny underlagsrapport med titeln ”Circular Economy – a Conceptual Review and Analysis of Implications for Swedish Development Cooperation.”

Sverige har sedan 2020 en nationell strategi för cirkulär ekonomi. Även EU och flertalet andra länder har strategier eller handlingsplaner på detta område. I den här underlagsrapporten analyseras vad dessa ambitioner betyder för våra partnerländer i biståndet. Rapporten analyserar också Sidas nuvarande portfölj utifrån ett cirkulärt perspektiv.

Underlagsrapporten visar bland annat att:

  1. Cirkulär ekonomi spelar en allt större roll inom det internationella utvecklingssamarbetet och är ett prioriterat tema i EU:s nya biståndsstrategi för perioden 2021–2027.
  2. Det finns ingen specifik strategi eller liknande för cirkulär ekonomi i det svenska biståndet. Men Sverige stödjer många insatser med hög relevans för en mer cirkulär ekonomi och en grön omställning i bred bemärkelse. Sverige är bland annat en viktig finansiär av flera internationella organisationer och nätverk som påverkar den globala diskussionen om cirkulär och grön ekonomi.
  3. Även om ambitionerna med den cirkulär ekonomin är goda är en omställning inte riskfri, framförallt för våra partnerländer. Om inte försiktighetsåtgärder vidtas, riskerar t.ex. en omställning till en cirkulär ekonomi i Europa att leda till export av sekundära material och produkter som endast kan återvinnas till höga miljömässiga och sociala kostnader till länder med bristfällig miljölagstiftning och teknisk kapacitet.

Rapportförfattare:

Daniel Slunge, PhD, är forskare och ansvarig för policyinteraktionen inom det internationella miljöekonomiska nätverket Environment for Development Initiative, Göteborgs Universitet.

Ida Andersson, MSc, är forskningsassistent vid FRAM-centret för framtidens kemikalieanalys, Göteborgs universitet.

Petter Wikström, MSc, forskningsassistent i miljöekononmi vid Göteborgs universitet.

Thomas Sterner Thomas Sterner är professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet.