Inbjudan att lämna anbud: Utvärdering av Sidas insatser för att minska korruption i samarbetsländer

EBA välkomnar anbud för en utvärdering av Sidas insatser för att minska korruptionen i samarbetsländer. Syftet med utvärderingen är att utforska och bedöma Sidas arbete mot korruption som utvecklingshinder. Mer specifikt ska utvärderingen studera i vilken utsträckning Sidas ansträngningar för att minska korruptionen i samarbetsländerna ligger i linje med nuvarande kunskap om effektiva angreppssätt mot korruption. Den ska också studera relevansen, samstämmigheten och den förväntade långsiktiga effekten av Sidas arbete.

Utvärderingen ska innehålla tre huvudkomponenter:

  1. En kartläggning av forskning och utvärderingar kring vilka tillvägagångssätt, metoder och insatser som anses vara effektiva för att bidra till minskad korruption i samarbetsländer.
  2. En fördjupad översikt och analys av Sidas övergripande arbetssätt, förändringsteorier och specifika metoder kring arbetet mot korruption som utvecklingshinder i samarbetsländer.
  3. Landstudier som kartlägger övergripande biståndsportföljer och bedömer relevansen, samstämmigheten och förväntade effekterna av arbetet mot korruption som ett utvecklingshinder i specifika länder.

Mer information om hur du lämnar anbud finner du här.

Sista dag för ansökan om att få lämna anbud är den 25 maj 2022. Särskild inbjudan att lämna anbud går sedan till utvalda förslagsställare. Sista dag för att lämna fullt anbud är den 7 september 2022.