Följ EBAs följeforskare!

Expertgruppen för biståndsanalys beslutade under 2016 att dra igång följeforskning (”on-going evaluation”) på de insatser Sida gör fram till 2018 för stärkt jämställdhetsintegrering i biståndet. Följeforskarna undersöker om Sidas nyligen framtagna plan för jämställdhetsintegrering implementerats på ett effektivt sätt. FN:s definition av jämställdhetsintegrering tas som utgångspunkt:

“Mainstreaming a gender perspective is the process of assessing the implications for women and man of any planned action, including legislation, policies, or programmes, in all areas and at all levels. It is a strategy for making women’s as well as men’s concerns and experiences an integral dimension of the design, implementation, monitoring and evaluation of policies and programmes in all political, economic and societal spheres so that women and men benefit equally and inequality is not perpetuated. The ultimate goal is to achieve gender equality”.[1]

Bakgrunden till planen är att Sida i sitt regleringsbrev från 2015 fick i uppdrag att höja ambitionen för jämställdhetsintegrering fram till 2018. Uppdraget är en del av Regeringens arbete med att stärka jämställdhetsintegrering på departement och myndigheter och där totalt 59 myndigheter i dagsläget ingår.

Den första rapporten från följeforskarna Elin Bjarnegård (Uppsala Universitet) och Fredrik Uggla (Stockholms Universitet) finns nu tillgänglig för nedladdning på EBAs webbplats. Rapporten presenterar följeforskningens ”baseline” med fokus på genusintegrering i insatser, strategier och rapportering. Totalt kommer två delrapporter och en slutrapport tas fram och i samband med dessa diskuteras slutsatserna med berörda parter. Slutrapporten ska vara klar i början av 2018.

Vad är då följeforskning och vad är det bra för? Tanken är att utvärdera på ett sätt som stärker förutsättningarna för lärande och användning av slutsatser. Det genom att forskare ”följer” insatsen över en längre tidsperiod och rapporterar succesivt så att slutsatserna presenteras när man fortfarande har användning av dem. En utmaning i tillvägagångsättet är om följeforskaren till slut utvärderar sina egna rekommendationer. I EBAs fall fokuserar utvärderarna på att dra slutsatser om den successiva implementeringen av planen för jämställdhetsintegrering men utan att lämna rekommendationer undervägs.

Tidigare rapporter och studier  har lyft svårigheten med att åstadkomma lärande från utvärderingar i biståndet. Genom denna studie vill EBA utforska en väg framåt för stärkt lärande i biståndet.

Litteraturen om följeforskning är inte särskilt omfattande men några exempel hittar du här och här.

[1] UN Economic and Social Council for 1997. 1997. “Gender Mainstreaming”. http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/GMS.PDF