Vad är jämställdhetsbudgetering, vem gör det och har det effekt?

Jämställdhetsbudgetering innebär ett systematiskt inkluderande av grunderna till bristande jämställdhet och utformande av åtgärder för ökad jämställdhet i både budgetar och budgetprocesser. Jämställdhetsbudgetering är tydligt inskriven i agendan för hållbar utveckling som en indikator för delmålet om att genom politik och lagstiftning främja jämställdhet. EBA gav därför Anna Schnell i uppdrag att översiktligt belysa jämställdhetsbudgeteringens
Läs mer

Utvärdering av Folke Bernadotteakademin

Folke Bernadotteakademin (FBA) har över tid blivit en allt viktigare organisation i det svenska biståndet, finansiellt samt genom uppdrag inom ett stort antal strategier. Myndigheten fokuserar på områden av stor vikt för svensk biståndspolitik (fred, konflikt, krishantering, rättsstatens principer samt konflikt- och postkonfliktländer) samt SDG-mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen. Denna utvärderings syfte är
Läs mer

Biståndets förvaltningskostnader För stora? Eller kanske för små?

Är gränsdragningen mellan Sidas sak- och förvaltningsanslag ändamålsenlig i förhållande till regeringens ambitioner med biståndet? En ny EBA-studie analyserar denna fråga. Frågan om hur stora biståndets administrativa kostnader bör vara, har diskuterats sedan det svenska biståndet barndom. Med denna studie har EBA velat belysa utmaningar och problembild för att långsiktigt stärka svenskt utvecklingssamarbete och dess
Läs mer

Development Research in Sweden – A Dispersed Research Community Under Pressure

Den här studien har genomförts av det nyligen etablerade nätverket för utvecklingsforskning i Sverige, Swedish Development Research Network (SweDev) med stöd av Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Syftet med studien är att kartlägga svensk utvecklingsforskning och därmed skapa en översikt över forskningsfältets ställning samt dess kontaktytor med beslutsfattare och praktiker. Rapporten består av två delar: 1.
Läs mer

Evaluation of the Swedish Climate Change Initiative, 2009 – 2012

År 2009 lanserade den svenska regeringen Klimatsatsningen (CCI), ett fyraårigt program av insatser för anpassning till klimatförändringar och utsläppsminskningar, med några av världens fattigaste länder som målgrupp. Initiativet omfattade 4 miljarder kronor. Tio år senare har Klimatsatsningen, inklusive dess bilaterala, regionala och multilaterala aktiviteter, utvärderats. Utvärderingen har främst fokuserat på långsiktiga effekter och insatsernas bärkraft.
Läs mer

Mobilising Private Development Finance: Implications for Overall Aid Allocations

Ska de globala hållbarhetsmålen, SDG:erna, kunna finansieras krävs massiva omflyttningar av privata investeringar. Biståndet kan spela en viktig roll i att mobilisera privata flöden till utvecklingsändamål. I EBA-rapporten Mobilising Private Development Finance: Implications for Overall Aid Allocations, granskar Polly Meeks, Matthew Gouett och Samantha Attridge kritiskt vart flödena går när biståndsgivare använder instrument för att
Läs mer

Democracy in African governance: seeing and doing it differently

EBA-rapporten Democracy in African governance: seeing and doing it differently undersöker demokratiutvecklingen i afrikanska länder, och hur biståndet som syftar till att stötta den kan förbättras. Författaren resonerar kring hur givarländer kan förhålla sig i en tid då partners vill ha ett starkare ägarskap i biståndet. Tre centrala frågor i studien är: Varför är det
Läs mer

Studie av effekter av svenskt och internationellt demokratistöd

Stöd till demokrati och mänskliga rättigheter utgör för närvarande ungefär en fjärdedel av Sveriges bilaterala bistånd. Det är omkring dubbelt så mycket som genomsnittet för de länder som är inkluderade i OECD:s utvecklingskommitté. Den svenska regeringen har dessutom dragit igång en förnyad satsning på demokrati i den svenska utrikespolitiken. Den evidens som ligger till grund
Läs mer

Ny global jämställdhetsstatistik genom World Value Survey

Den här studien kommer att undersöka värderingar och normer kopplade till genus och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, i syfte att vägleda Sveriges internationella utvecklingssamarbete. Sverige har ett långsiktigt åtagande att främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) som en del av utvecklingssamarbetet. För att förstå huruvida program som syftar till att förbättra
Läs mer

Fishing Aid: Mapping and Synthesising Evidence in Support of SDG 14 Fisheries Targets

Trots att bistånd getts till fiskesektorn under årtionden finns väldigt få kända försök att dokumentera lärdomar. Syftet med studien Fishing Aid: Mapping and Synthesising Evidence in Support of SDG 14 Fisheries Targets är att ge vägledning för framtida insatser relaterade till det hållbara utvecklingsmålet (SDG) 14 Hav och marina resurser i allmänhet – och för
Läs mer

Utvärdering av Sveriges långsiktiga utvecklingssamarbete med Etiopien

Det svenska utvecklingssamarbetet med Etiopien har en mycket lång historia och täcker ett brett spektrum av sektorer inklusive landsbygdsutveckling, utbildning och forskning, jämställdhet, mänskliga rättigheter och demokratisering bland andra. Syftet med denna utvärdering är tvåfaldigt: (i) Att få en fördjupad förståelse av relevansen och de långsiktiga effekterna i Svenskt utvecklingssamarbete med Etiopien (ii) Att generera
Läs mer

Applying a Masculinities Lens to the Gendered Impacts of Social Safety Nets

Denna litteraturöversikt tittar på hur sociala trygghetssystem skulle kunna integrera ett könstransformerande perspektiv, inklusive en analys av maskuliniteter och maktförhållanden, med syftet att göra systemen mer effektiva och hållbara. Sociala trygghetssystem lyfts i Agenda 2030 fram som ett viktigt verktyg för att minska fattigdom. Olika former av sociala trygghetsprogram, som exempelvis kontantbidrag, matransoner eller arbetsmarknadsprogram
Läs mer

Joint Nordic Organisational Assessment of the Nordic Development Fund (NDF)

Den multilaterala utvecklingsfinansiären Nordiska Utvecklingsfonden, NDF, är en väl fungerande organisation med mervärde, visar utvärderingen Joint Nordic Organisational Assessment of the Nordic Development Fund, NDF. Men fonden behöver förändras för att fortsätta vara relevant. För tio år sedan fick Nordiska Utvecklingsfonden, NDF, ett nytt mandat: klimatfinansiering. Alla fondens investeringar ska bidra till att minska utsläpp
Läs mer