In Proper Organization we Trust –Trust in Interorganizational Aid Relations

När styrningen av offentlig verksamhet baseras på tillit kan detta leda till förbättrade resultat. Att bygga tillit är särskilt svårt inom utvecklingssamarbete, på grund av stora avstånd, ojämlika maktrelationer och komplexitet i verksamheten. I EBA-rapporten In Proper Organizations we Trust – Trust in Interorganizational Aid Relations undersöks hur tillitsbaserad styrningen är inom svenskt bistånd. NÅGRA
Läs mer

Institution Building In Practice: An evaluation Of Swedish Central Authorities´ Reform Cooperation In The Western Balkans

Denna utvärdering analyserar resultat, relevans och kostnadseffektivitet i svenska statliga myndigheters biståndsprojekt på Västra Balkan (2009–2018). Varje år förmedlas cirka 600 miljoner kronor av det svenska biståndet genom statliga myndigheter. Institution Building in Practice: An Evaluation of Swedish Central Authorities’ Reform Cooperation in the Western Balkans studerar effekter, hållbarhet och kostnadseffektivitet i dessa insatser, med
Läs mer

Effekter av stöd till valprocesser

Demokratin är hotad på många håll i världen. Graden av auktoritärt styre ökar i många länder. Ett uttryck för detta är att valprocesser i högre grad än tidigare missbrukas och förfuskas. Utan fria och rättvisa val kan demokratier inte existera. Demokrati-bistånd har i många år innehållit stöd till val, och valprocesser, som en central del.
Läs mer

Utvärdering av Sveriges tillämpning av internationella principer för arbete i sårbara stater

År 2011 enades en grupp sårbara stater, givarländer och internationella organisationer om gemensamma principer för hur arbete i sårbara och post-konflikt länder bör göras. Inte minst Sverige var djupt engagerat i arbetet med att ta fram denna ”New Deal” för engagemang i fragila stater. Principerna skrevs efterhand in i strategier för det svenska utvecklingssamarbetet med
Läs mer

Social entrepreneurship and innovation for transformative change – Empirical studies of sanitation innovation

Socialt entreprenörskap och innovation förväntas få en allt viktigare roll i lösningen på globala hållbarhetsproblem. Denna DDB studerar ett fall av socialt entreprenörskap inom sanitetssektorn i Kenya. Genom att undersöka dynamiken kring relevanta aktörer och kontextnivåer så belyser studien hur socialt entreprenörskap kan leda till transformativ samhällsförändring.

Möjligheter med Data Science och Natural Language Processing i utvärdering

En fallstudie av metautvärdering inom internationellt utvecklingssamarbete. Möjligheten att använda alternativa metoder för att samla in och analysera data för användning i utvärdering, utöver mer traditionella metoder som intervjuer, enkäter och fokusgrupper, tros öka med den intensifierade digitaliseringen och den ökade sociala aktiviteten på internet. Den här studien syftar till att undersöka möjligheten att använda
Läs mer

Vad är jämställdhetsbudgetering, vem gör det och har det effekt?

Jämställdhetsbudgetering innebär ett systematiskt inkluderande av grunderna till bristande jämställdhet och utformande av åtgärder för ökad jämställdhet i både budgetar och budgetprocesser. Jämställdhetsbudgetering är tydligt inskriven i agendan för hållbar utveckling som en indikator för delmålet om att genom politik och lagstiftning främja jämställdhet. EBA gav därför Anna Schnell i uppdrag att översiktligt belysa jämställdhetsbudgeteringens
Läs mer

Utvärdering av Folke Bernadotteakademin

Folke Bernadotteakademin (FBA) har över tid blivit en allt viktigare organisation i det svenska biståndet, finansiellt samt genom uppdrag inom ett stort antal strategier. Myndigheten fokuserar på områden av stor vikt för svensk biståndspolitik (fred, konflikt, krishantering, rättsstatens principer samt konflikt- och postkonfliktländer) samt SDG-mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen. Denna utvärderings syfte är
Läs mer

Biståndets förvaltningskostnader För stora? Eller kanske för små?

Är gränsdragningen mellan Sidas sak- och förvaltningsanslag ändamålsenlig i förhållande till regeringens ambitioner med biståndet? En ny EBA-studie analyserar denna fråga. Frågan om hur stora biståndets administrativa kostnader bör vara, har diskuterats sedan det svenska biståndet barndom. Med denna studie har EBA velat belysa utmaningar och problembild för att långsiktigt stärka svenskt utvecklingssamarbete och dess
Läs mer

Development Research in Sweden – A Dispersed Research Community Under Pressure

Den här studien har genomförts av det nyligen etablerade nätverket för utvecklingsforskning i Sverige, Swedish Development Research Network (SweDev) med stöd av Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Syftet med studien är att kartlägga svensk utvecklingsforskning och därmed skapa en översikt över forskningsfältets ställning samt dess kontaktytor med beslutsfattare och praktiker. Rapporten består av två delar: 1.
Läs mer

Evaluation of the Swedish Climate Change Initiative, 2009 – 2012

År 2009 lanserade den svenska regeringen Klimatsatsningen (CCI), ett fyraårigt program av insatser för anpassning till klimatförändringar och utsläppsminskningar, med några av världens fattigaste länder som målgrupp. Initiativet omfattade 4 miljarder kronor. Tio år senare har Klimatsatsningen, inklusive dess bilaterala, regionala och multilaterala aktiviteter, utvärderats. Utvärderingen har främst fokuserat på långsiktiga effekter och insatsernas bärkraft.
Läs mer