Biståndsanalys 2014

Biståndsanalys 2014 innehåller en beskrivning av expertgruppens utgångspunkter, verksamhet och pågående projekt. En viktig del av det inledande arbetet har varit att identifiera relevanta frågeställningar för att belysa svenskt bistånd. Inom ramen för detta arbete har EBA bjudit in till diskussion samt ordnat ett antal seminarier på olika teman. Vid dessa har en rad frågor
Läs mer

Utvärdering av insatser under Sveriges strategi för informations- och kommunikationsverksamhet 2010–2022

Sedan år 2010 styrs det svenska biståndets informations- och kommunikationsarbete av ”Strategin för informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive genom organisationer i det civila samhället”. Den syftar bland annat till att informera allmänheten om svenskt utvecklingssamarbete och dess resultat. Syftet med denna utvärdering är att skapa förståelse för hur väl insatserna under strategin har uppfyllt det övergripande
Läs mer

Effekter av svenskt och internationellt demokratibistånd

Demokratibistånd – har det någon effekt? Bistånd med syfte att främja demokrati är en viktig del i svenskt och internationellt bistånd. EBA-rapporten Effekter av svenskt och internationellt demokratibistånd undersöker biståndets påverkan på länders demokratinivå och hur det skulle kunna fungera bättre. Studien bygger på en systematisk litteraturgenomgång och en jämförande kvantitativ analys som använder sig
Läs mer

Navigating In The Midst Of Uncertainties: Challenges In Disaster Risk Governance In Mozambique

Moçambique drabbas regelbundet av naturkatastrofer som orsakar förstörelse. Denna DDB undersöker utmaningar och möjligheter som påverkar katastrofhantering i Moçambique. Jenni Koivisto disputerade i oktober 2018 med avhandlingen “Navigating in the Midst of Uncertainties – Challenges in Disaster Risk Governance in Mozambique” vid Institutionen för miljö- och livsvetenskaper på Karlstads universitet. Jenni arbetar vid Institutionen för
Läs mer

Estimating Needs In Disasters

Humanitärt bistånd ska baseras på behov men är underfinansierat och ojämnt fördelat. Denna DDB utvecklar en modell som uppskattar behoven vid katastrofer. Anneli Eriksson disputerade i juni 2020 med avhandlingen ”Estimating Needs in Disasters”. Avhandlingen är resultatet av ett samarbete mellan Centre for International Health, Department of Global Public Health and Primary Care vid Universitetet
Läs mer

Towards Health Systems Resilience To Extreme Weather Events: Managing Health Needs During Floods In Cambodia

Motståndskraftiga sjukvårdssystem har förmågan att anpassa sig till kriser. Denna DDB identifierar egenskaper som främjar motståndskraft genom att undersöka hur den offentliga sjukvården på den Kambodjanska landsbygden hanterar översvämningar. Dell Saulnier disputerade i maj 2020 med avhandlingen ”Towards Health Systems Resilience to Extreme Weather Events: Managing health needs during floods in Cambodia” vid Institutionen för
Läs mer

Sextortion: Corruption And Gender-Based Violence

Missbruk av makt och position i utbyte mot sex – sextortion – är både en form av korruption och könsbaserat våld (GBV), vilket gör det svårt att hantera. Hur bör sextortion definieras och förstås för att bäst kunna hanteras i policy och praktik? Hur kan dynamiken kring sextortion förstås på landnivå och hur kan fenomenet
Läs mer

Är Sveriges multilaterala bistånd i linje med klimatavtalet från Paris?

Denna studie innehåller bedömningar av 25 multilaterala organisationer som stöds med svenskt bistånd. I vilken utsträckning ligger deras arbete i linje med Pariavtalet om klimat från 2015, när det gäller utsläppsminskningar, anpassning till klimatförändringars negativa effekter och transformativa förändringsprocesser till stöd för låga utsläpp av växthusgaser och klimat-motståndskraftig utveckling?

In Proper Organization we Trust –Trust in Interorganizational Aid Relations

När styrningen av offentlig verksamhet baseras på tillit kan detta leda till förbättrade resultat. Att bygga tillit är särskilt svårt inom utvecklingssamarbete, på grund av stora avstånd, ojämlika maktrelationer och komplexitet i verksamheten. I EBA-rapporten In Proper Organizations we Trust – Trust in Interorganizational Aid Relations undersöks hur tillitsbaserad styrningen är inom svenskt bistånd. NÅGRA
Läs mer

Institution Building In Practice: An evaluation Of Swedish Central Authorities´ Reform Cooperation In The Western Balkans

Denna utvärdering analyserar resultat, relevans och kostnadseffektivitet i svenska statliga myndigheters biståndsprojekt på Västra Balkan (2009–2018). Varje år förmedlas cirka 600 miljoner kronor av det svenska biståndet genom statliga myndigheter. Institution Building in Practice: An Evaluation of Swedish Central Authorities’ Reform Cooperation in the Western Balkans studerar effekter, hållbarhet och kostnadseffektivitet i dessa insatser, med
Läs mer

Effekter av stöd till valprocesser

Demokratin är hotad på många håll i världen. Graden av auktoritärt styre ökar i många länder. Ett uttryck för detta är att valprocesser i högre grad än tidigare missbrukas och förfuskas. Utan fria och rättvisa val kan demokratier inte existera. Demokrati-bistånd har i många år innehållit stöd till val, och valprocesser, som en central del.
Läs mer

Utvärdering av Sveriges tillämpning av internationella principer för arbete i sårbara stater

År 2011 enades en grupp sårbara stater, givarländer och internationella organisationer om gemensamma principer för hur arbete i sårbara och post-konflikt länder bör göras. Inte minst Sverige var djupt engagerat i arbetet med att ta fram denna ”New Deal” för engagemang i fragila stater. Principerna skrevs efterhand in i strategier för det svenska utvecklingssamarbetet med
Läs mer

Social entrepreneurship and innovation for transformative change – Empirical studies of sanitation innovation

Socialt entreprenörskap och innovation förväntas få en allt viktigare roll i lösningen på globala hållbarhetsproblem. Denna DDB studerar ett fall av socialt entreprenörskap inom sanitetssektorn i Kenya. Genom att undersöka dynamiken kring relevanta aktörer och kontextnivåer så belyser studien hur socialt entreprenörskap kan leda till transformativ samhällsförändring.