Utvecklingsforskning i Sverige – en kartläggning

12 maj, Zoom

Se seminariet i efterhand.

Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, har tagit fram underlagsrapporten Development Research in Sweden – a dispersed research community under pressure som kartlägger svensk utvecklingsforskning. Syftet med rapporten är att ge en översikt av forskningsområdet nationellt, dess utveckling, omfattning och aktuella inriktning. Studien vill också ge en bild av utvecklingsforskningen vid olika lärosäten, samverkan mellan lärosäten och med andra discipliner, liksom forskningsområdets relation till omvärlden utanför akademin. I rapporten redovisas resultatet av en enkätstudie med 578 utvecklingsforskare i Sverige. Rapporten innehåller även fallstudier från utvecklingsforskningsmiljöer vid svenska lärosäten, samt en översikt över hur utvecklingsforskningen är organiserad i övriga nordiska länder. Rapporten är skriven av styrgruppen för det svenska utvecklingsforskningsnätverket, SweDev.

Några slutsatser av kartläggningen

  • Svensk utvecklingsforskning är ett forskningsområde med mångvetenskaplig bredd.
  • Svenska utvecklingsforskare arbetar ofta ensamma eller i små grupper och efterlyser mer samverkan med såväl andra forskare som med praktiker.
  • Ökad konkurrens om begränsad forskningsfinansiering försvårar uppbyggnad av långsiktigt hållbara, starka forskningsmiljöer inom utvecklingsforskningsområdet.

Syftet med webbseminariet är att presentera och diskutera rapportens resultat och rekommendationer med utvecklingsforskare, praktiker och andra intresserade. Rapporten kommer att finnas tillgänglig på EBAs webbplats före seminariet.

Medverkande:
Cecilia Strand, universitetslektor, institutionen för informatik och media, Uppsala universitet. Medlem i styrgruppen för SweDev.

Fredrik Söderbaum, professor, institutionen för globala studier, Göteborgs universitet. Ordförande i SweDev

Janet Vähämäki,Enhetschef, Stockholm Environment Institute och forskare, SCORE, Stockholms universitet. Kanslichef för SweDev.

Erik Ahlgren, biträdande professor, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, energiteknik, Chalmers. Biträdande huvudsekreterare, kommittén för utvecklingsforskning, Vetenskapsrådet

AnnaMaria Oltorp, chef, enheten för forskningssamarbete, Sida

Anders Troedsson, kansliråd, enheten för internationellt utvecklingssamarbete, Utrikesdepartementet

Moderator: Jan Pettersson, kanslichef, Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)