Livslängd och livskraft – vad säger utvärderingar om svenska biståndsinsatsers hållbarhet?

21 februari, 09:00-10:30, Sida, Stockholm

Redan tidigt i biståndets historia uttrycktes i utvärderingar och studier en oro om biståndets resultat skulle bestå efter det att givarna dragit sig tillbaka. I vilken utsträckning skulle investeringar underhållas och verksamheter fortleva och utvecklas utan extern finansiering.

I en nyutkommen rapport från Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) kartläggs vilka slutsatser som kan dras om det svenska biståndets bärkraft utifrån en analys av Sidas utvärderingar. Med bärkraft, eller hållbarhet, menar vi här hur insatser fortlever och utvecklas och i vilken utsträckning resultaten består efter det att biståndsfinansieringen upphört.

På detta seminarium presenteras och diskuteras rapportens slutsatser med avseende på: hur hållbarhet bör utvärderas och bedömas i svenskt bistånd? Hur kan bärkraften i biståndet stärkas? Hur hänger tidsgränser, tidsplanering och utfasning samman med hållbarheten i biståndsinsatser? Varför saknar biståndets resultat i vissa fall hållbarhet? Varför är resultaten i andra fall hållbara? Hur bör EBA och Sida studera frågan för framtiden?

PROGRAM

09.00 Välkommen

09.05 Inledning och introduktion
Jan Pettersson, kanslichef, EBA

Presentation av rapporten
Markus Burman, utredningssekreterare, EBA

09.25 Kommentarer och reflexioner
Pernilla S Rafiqui, Senior Monitoring & Evaluation Specialist
Kim Forss, Adante – tools for thinking AB och EBA
Anna Liljelund Hedqvist, Manager/Senior Consultant, NIRAS

10.10 Frågor från publiken

10.30 Seminariet avslutas