DDB-seminarium: Ägarskap och snabba resultat – målkonflikter och framtidsutsikter

24 oktober, 15:30-17:00, Hörsalen, Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm

Med EBA:s Development Dissertation Briefs ges nyligen disputerade doktorer möjlighet att presentera sin forskning med fokus på relevansen för utformningen av det svenska biståndet. Med detta för vi in kunskap om såväl ny forskning som unga forskare till regering, myndigheter och övriga intressenter.

En utmaning i biståndets genomförande har under en lång tid varit hur man å ena sidan ska värna om samarbetspartners ägarskap och å andra sidan kunna visa på att just det svenska biståndet ger snabba och mätbara resultat. Ägarskap är en förutsättning för att uppnå bestående resultat, och det ligger därför i såväl givares som partners intresse att en balans uppnås – att den redovisning och mätning som krävs inte blir till en belastning för genomförandet av verksamheten.

Hur kan resultatagendans negativa konsekvenser undvikas? Vilka förändringar krävs för att uppnå balans mellan ägarskap och resultatkrav i framtidens bistånd?

Therese Brolin har skrivit doktorsavhandlingen ”Ownership or Donorship?” som handlar om vad resultatagendan har betytt i praktiken och vilka målkonflikter den resulterar i. Under seminariet delar hon med sig av lärdomar och slutsatser från sin forskning som sammanfattas i en EBA Development Dissertation Brief.

Kommenterar gör Joakim Molander, chefsutvärderare på Sida, som även kommer att reflektera kring myndighetens förhållningssätt till resultatagendan och hur de problem som forskningen visar på kan lösas. Lennart Wohlgemuth, ledamot i FUF:s styrelse, och Gun-Britt Andersson, vice ordförande för EBA, modererar och ställer frågor.

Varmt välkommen!