2018 Offentlig förvaltning

Who Makes the Decisions on Swedish Aid Funding? An Overview

Expertgruppen för biståndsanalys

Den här rapporten kartlägger den finansiella styrningen av det svenska biståndet. Flera olika aktörer på olika nivåer är med och beslutar om och formar det svenska internationella biståndet, från riksdag, regering och olika myndigheter till aktörer i samarbetsländer. Rapporten går igenom vilka statliga aktörer som beslutar om vilka medel inom det svenska biståndet, till vilka ändamål och på vilka formella grunder.

Vår förhoppning är att denna kartläggning bidrar till att öka kunskapen om hur beslut om svenska biståndsmedel fattas och att den kan utgöra ett underlag för framtida analyser om effektiviteten och styrningen av det svenska biståndet. Rapporten vänder sig till alla som är intresserade av finansiell styrning i staten, men kanske i synnerhet de som befinner sig i de olika ”beslutsnoder” som beskrivs i rapporten och som vill få kunskap om beslutsgången före och efter de egna besluten

Rapporten är en översatt, förkortad och uppdaterad version av en tidigare publicerad rapport (EBA 2016:06, ”Vem beslutar om det svenska biståndet? En översikt”). Ändringar och uppdateringar har gjorts av Mats Hårsmar med hjälp av Lena Johansson de Chateau, båda utredningssekreterare på EBA:s kansli.