Utvärdering av svenskt civilsamhällesbistånd till Afrika

Syftet med denna utvärdering är att undersöka i vilken utsträckning svenskt utvecklingssamarbete bidragit till att på ett hållbart sätt stärka det civila samhällets förmåga att arbeta för demokrati och mänskliga rättigheter i Afrika söder om Sahara.

Studiens syfte operationaliseras genom fyra frågor:

  1. I vilken utsträckning har det svenska biståndet gjort en tydlig och långsiktig skillnad för målet att stärka kapaciteten i det civila samhälle som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter?
  2. I vilken grad har ökad kapacitet kunnat omsättas till effekter på demokrati eller mänskliga rättigheter?
  3. Vilka faktorer, omständigheter eller mekanismer förklarar måluppfyllelsen och hur kan variation i måluppfyllelse förklaras eller förstås?
  4. Hur kan och bör insatser för att stärka det civila samhällets kapacitet utvecklas eller förbättras i de länder och insatser som studerats för att arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter ska bli mer effektivt och hållbart?

Författare:
Ola Segnestam Larsson. ekonomie dr, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Malin Arvidson, fil dr i sociologi, Lunds universitet

Jan Ström, forskarassistent, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Pelle Åberg, lektor, docent, studierektor, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Referensgruppens ordförande: Staffan I Lindberg

Projektledare vid EBA: Markus Burman