Sidas arbete mot korruption i partnerländer

Korruption är ett stort hinder för hållbar utveckling. I det svenska utvecklingssamarbetet bedrivs arbetet mot korruption inom två övergripande områden – korruption som utvecklingshinder i partnerländer och korruption inom biståndet. De senaste åren har präglats av en ambition att stärka Sidas arbete för att motverka korruption som utvecklingshinder i länder där man bedriver utvecklingssamarbete.

Denna utvärdering analyserar Sidas arbete mot korruption i partnerländer och drar slutsatser kring i vilken grad arbetet baseras på aktuell kunskap om effektiv korruptionsbekämpning, är relevant, samstämmigt och kan förväntas bidra till långsiktiga effekter. Utvärderingen består av tre huvudsakliga komponenter:

  • En forskningssammanställning om vilka angreppssätt, specifika metoder och interventioner som är effektiva för att minska korruption
  • En fördjupad översikt och analys av Sidas övergripande angreppssätt, förändringsteorier samt specifika metoder och insatser för att minska korruption som utvecklingshinder i partnerländer
  • Fallstudier med fokus på relevansen, samstämmigheten och de förväntade långsiktiga effekterna av det direkta och indirekta arbetet mot korruption som utvecklingshinder i samarbetsländer

Författare:
Marina Nistotskaya, docent i statsvetenskap och forskningsledare, Quality of Government-institutet, Göteborgs universitet

Anna Persson, docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet

Marcia Grimes, docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet

Michelle D’Arcy, associate professor vid University College Dublin

Adea Gafuri, doktorand i statsvetenskap vid Göteborgs universitet

Bo Rothstein, professor emeritus i statsvetenskap vid Göteborgs universitet

Referensgruppens ordförande: Anders Pedersen

Projektledare vid EBA: Helena Hede Skagerlind

Rapporten beräknas vara färdig kring årsskiftet 2023/2024.