Rapporter från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Foreign Aid and Macroeconomic Development in Guinea-Bissau

Working Paper 17. Juli 1994.

Magnus Alvesson, Ari Kokko och Mario Zejan.