Rapporter från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Sveriges samarbete med Central- och Östeuropa

Rapport 9. Departementsserien 1994:134. December 1994.