Underlag för biståndets styrning och inriktning Biståndets organisation och styrning Regeringskansliet

Kungl. Maj:ets proposition nr 101

Enprocentmålet fastställdes.

Proposition 1968:191.