Filtreringssymbol Filtrera

Förstoringsglassymbol

Kategori

 • Biståndets organisation, styrning och utvärdering
 • Demokrati och mänskliga rättigheter
 • Fred, säkerhet och konflikt
 • Hälsa och socialt skydd
 • Humanitärt bistånd
 • Jämställdhet
 • Klimat och miljö
 • Migration
 • Näringsliv
 • Offentlig förvaltning
 • Utbildning och forskning

Typ av studie

 • Analys
 • Kartläggning
 • Metodstudie
 • Översikt
 • Övrigt
 • Utvärdering

År

 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013

Rapportserie

 • Alla rapporter
 • Årsrapporter
 • Development Dissertation Briefs
 • EBA-rapporter
 • Underlagsrapporter

av resultat

2020:07

Demokrati och mänskliga rättigheter

Utvärdering

Effekter av svenskt och internationellt demokratibistånd

Ana Horigoshi, Kunal Sen, Melissa Samarin, Miguel Niño-Zarazúa, Rachel M. Gisselquist

https://www.youtube.com/embed/QGiIwIXIGUY   Bistånd med syfte att främja demokrati är en viktig del i svenskt och internationellt bistånd. EBA-rapporten Effekter av svenskt och internationellt demokratibistånd undersöker...

2020:06

Demokrati och mänskliga rättigheter, Jämställdhet

Analys

Sextortion: Corruption And Gender-Based Violence

Åsa Eldén, Dolores Calvo, Elin Bjarnegård, Silje Lundgren, Sofia Jonsson

https://www.youtube.com/embed/Hwpmpcr-ayc Missbruk av makt och position i utbyte mot sex – sextortion – är både en form av korruption och könsbaserat våld (GBV), vilket gör det svårt att hantera. Hur bör sextortion definieras...

2020:05

Biståndets organisation, styrning och utvärdering

Analys

In Proper Organization we Trust –Trust in Interorganizational Aid Relations

Janet Vähämäki, Susanna Alexius

När styrningen av offentlig verksamhet baseras på tillit kan detta leda till förbättrade resultat. Att bygga tillit är särskilt svårt inom utvecklingssamarbete, på grund av stora avstånd, ojämlika maktrelationer och komplexitet i...

2020:04

Offentlig förvaltning

Utvärdering

Institution Building In Practice: An Evaluation Of Swedish Central Authorities´ Reform Cooperation...

Dejana Razić Ilić, Giorgio Ferrari, Krenar Loshi, Númi Östlund, Richard Allen

Denna utvärdering analyserar resultat, relevans och kostnadseffektivitet i svenska statliga myndigheters biståndsprojekt på Västra Balkan (2009–2018). Varje år förmedlas cirka 600 miljoner kronor av det svenska biståndet genom...

2020:03

Biståndets organisation, styrning och utvärdering

Analys

Biståndets förvaltningskostnader: För stora? Eller kanske för små?

Daniel Tarschys

Är gränsdragningen mellan Sidas sak- och förvaltningsanslag ändamålsenlig i förhållande till regeringens ambitioner med biståndet? En ny EBA-studie analyserar denna fråga. Frågan om hur stora biståndets administrativa...

2020:02

Klimat och miljö

Utvärdering

Evaluation of the Swedish Climate Change Initiative, 2009–2012

Jane Burt, Jessica Wilson, John Colvin, Mehjabeen Abidi Habib, Miriam Kugele, Mutizwa Mukute

År 2009 lanserade den svenska regeringen Klimatsatsningen (CCI), ett fyraårigt program av insatser för anpassning till klimatförändringar och utsläppsminskningar, med några av världens fattigaste länder som målgrupp. Initiativet...

2020:01

Näringsliv

Kartläggning

Mobilising Private Development Finance: Implications for Overall Aid Allocations

Ska de globala hållbarhetsmålen, SDG:erna, kunna finansieras krävs massiva omflyttningar av privata investeringar. Biståndet kan spela en viktig roll i att mobilisera privata flöden till utvecklingsändamål. I EBA-rapporten...

2019:09

Demokrati och mänskliga rättigheter

Analys

Democracy in African Governance: Seeing and Doing it Differently

Göran Hydén, Marina Buch Kristensen

EBA-rapporten Democracy in African governance: seeing and doing it differently undersöker demokratiutvecklingen i afrikanska länder, och hur biståndet som syftar till att stötta den kan förbättras. Författaren resonerar kring hur...

Clownfisk färgglad

2019:08

Klimat och miljö

Översikt

Fishing Aid: Mapping and Synthesising Evidence in Support of SDG 14 Fisheries Targets

Goncalo Carneiro, Raphaelle Bisiaux

Trots att bistånd getts till fiskesektorn under årtionden finns väldigt få kända försök att dokumentera lärdomar. Syftet med studien Fishing Aid: Mapping and Synthesising Evidence of SDG 14 Fisheries Targets är att ge vägledning...

2019:07

Hälsa och socialt skydd, Jämställdhet

Översikt

Applying a Masculinities Lens to the Gendered Impacts of Social Safety Nets

Abby Fried, Gary Barker, Jeni Klugman, Kate Doyle, Meagan Dooley, Ruti Levtov

Denna litteraturöversikt tittar på hur sociala trygghetssystem skulle kunna integrera ett könstransformerande perspektiv, inklusive en analys av maskuliniteter och maktförhållanden, med syftet att göra systemen mer effektiva och...

2019:06

Näringsliv

Utvärdering

Joint Nordic Organisational Assessment of the Nordic Development Fund (NDF)

Eilis Lawlor, Kris Prasada Rao, Mira Berger, Stephen Spratt

Den multilaterala utvecklingsfinansiären Nordiska Utvecklingsfonden, NDF, är en väl fungerande organisation med mervärde, visar utvärderingen Joint Nordic Organisational Assessment of the Nordic Development Fund (NDF). Men fonden...

2019:05

Demokrati och mänskliga rättigheter

Översikt

Impact of the Civil Society Anti-Discrimination Initiatives: A Rapid Review

Andrew Shepherd, Dhruva Mathur, Rachel Marcus

Fattiga människor tillhör inte sällan grupper som också är utsatta för diskriminering. För att bekämpa fattigdom långsiktigt är det nödvändigt att också bedriva ett arbete mot negativ särbehandling och kränkningar av...

2019:Augusti

Migration

Översikt

Migration and Development: The Role for Development Aid

Robert E.B Lucas

Vad säger forskningen om kopplingarna mellan migration och ekonomisk utveckling? Hur kan dessa kopplingar beaktas i utformningen av internationellt bistånd? Den svenska regeringen har understrukit vikten av att migranters bidrag till...

2019:04

Demokrati och mänskliga rättigheter

Utvärdering

Building on a Foundation Stone: The Long-Term Impacts of a Local Infrastructure and Governance...

Ariel BenYishay, Brad Parks, Christian Baehr, Daniel Aboagye, Punwath Prum, Rachel Trichler

Utvärderingen Building on a Foundation Stone: The Long-Term Impacts of a Local Infrastructure and Governance Program in Cambodia finner att en av Sveriges stora programsatsningar för lokal demokrati i Kambodja har åstadkommit betydande...

2019:03

Demokrati och mänskliga rättigheter

Utvärdering

Supporting State-Building for Democratisation? A Study of 20 Years of Swedish Democracy Aid to...

I studien Supporting State-Building for Democratisation? A Study of 20 years of Swedish Democracy Aid to Cambodia utvärderas Sveriges demokratibistånd till Kambodja under åren 1997-2017. Studien undersöker vilket inflytande svenskt...

2019:02

Biståndets organisation, styrning och utvärdering

Analys

Fit for Fragility? An Exploration of Risk Stakeholders and Systems Inside Sida

Linnea Mills, Nilima Gulrajani

Bistånd till särskilt utsatta miljöer innebär olika typer av risker. I studien Fit for fragility? An Exploration of Risk Stakeholders and Systems Inside Sida analyseras hur Sida arbetar med risktagande i bland annat Afghanistan. Det...

2019:01

Biståndets organisation, styrning och utvärdering

Analys

Skandaler, opinioner och anseende: Biståndet i ett medialiserat samhälle

Karolina Windell, Maria Grafström

Biståndet agerar i riskfyllda miljöer och måste ta risker för att uppnå resultat. Men vad händer med viljan att ta sådana risker när misslyckanden ofta framställs som skandaler i medias bevakning? Mediernas närvaro och...

2018:10

Näringsliv

Utvärdering

Nation Building in a Fractured Country: An Evaluation of Swedish Cooperation in Economic...

Claes Lindahl, Julie Lindahl, Mikael Söderbäck, Tamara Ivankovic

I studien Nation Building in a Fractured Country: An Evaluation of Swedish Cooperation in Economic Development with Bosnia and Herzegovina 1995-2018 utvärderas Sveriges stöd till ekonomisk utveckling i Bosnien och Hercegovina under drygt...

2018:09

Humanitärt bistånd

Analys

Underfunded Appeals: Understanding the Consequences, Improving the System

Sophia Swithern

I EBA-rapporten Underfunded Appeals – Understanding the Consequences, Improving the System studeras följderna av att finansieringen täcker mindre och mindre av det humanitära behovet i världen. År 2017 uppskattades 201 miljoner...

En hand håller upp en glödlampa mot en rosa himmel

2018:08

Biståndets organisation, styrning och utvärdering

Analys

Ägarskap i en ny tids biståndssamarbeten

Charlotte Örnemark, Fabian Scholtes, Niels Keijzer, Stephan Klingebiel

Ägarskap är en förutsättning för effektivt bistånd, enligt Parisdeklarationen och Agenda 2030. Hur kan principen om ägarskap främjas i dagens komplexa utvecklingssamarbeten i vilka aktörerna blivit allt fler? Det undersöker...

2018:07

Jämställdhet, Offentlig förvaltning

Utvärdering

Putting Priority into Practice: Sida's Implementation of its Plan for Gender Integration

Elin Bjarnegård, Fredrik Uggla

EBA har låtit göra en utvärdering som följt Sidas arbete under en längre tid, genom så kallad följeforskning. I "Putting Priority into Practice: Sida´s Implementation of its Plan for Gender Integration" undersöks genomförandet av...

2018:06

Demokrati och mänskliga rättigheter

Utvärdering

Swedish Aid in the Era of Shrinking Democratic Space – the Case of Turkey

Åsa Eldén, Paul T. Levin

”Krympande demokratiskt utrymme” beskriver en global trend i vilken friheten för bland annat civilsamhälle, forskare och medier begränsas av alltmer auktoritära regimer. Turkiet har haft en snabb utveckling i denna riktning de...

2018:05

Biståndets organisation, styrning och utvärdering

Kartläggning

Who Makes the Decisions on Swedish Aid Funding? An Overview

Expertgruppen för biståndsanalys

Den här rapporten kartlägger den finansiella styrningen av det svenska biståndet. Flera olika aktörer på olika nivåer är med och beslutar om och formar det svenska internationella biståndet, från riksdag, regering och olika...

2018:04

Biståndets organisation, styrning och utvärdering

Översikt

Budget Support, Poverty and Corruption: A Review of the Evidence

Geske Dijkstra

EBA-rapporten Budget Support, Poverty and Corruption: A review of the Evidence visar att budgetstöd varit ett effektivt sätt att minska fattigdom. Budgetstöd är bistånd som mottagarlandets regering kan använda fritt. Det...

2018:03

Biståndets organisation, styrning och utvärdering

Utvärdering

How Predictable is Swedish Aid? A Study of Exchange Rate Volatility

Númi Östlund

EBA-rapporten ”How predictable is Swedish Aid? A Study of Exchange Rate Volatility” undersöker effekterna av att svenskt bilateralt bistånd betalas ut i svenska kronor, utan att valutasäkras. Sverige ger i regel sitt bistånd i...

2018:02

Humanitärt bistånd, Migration

Översikt

Building Bridges Between International Humanitarian and Development Responses to Forced Migration

Alexander Kocks, Hanne Roggeman, Helge Roxin, Ruben Wedel

I EBA-rapporten Building Bridges Between International Humanitarian and Development Responses to Forced Migration går forskare från det tyska utvärderingsorganet DEval igenom studier av biståndsinsatser i Syrien och reflekterar över...

Tidningar i bunt

2018:01

Näringsliv

Utvärdering

Utvecklingsfinansiärers bidrag till utveckling: en utvärdering av Swedfund

Justin Flynn, Peter O'Flynn, Stephen Spratt

I en ny EBA-rapport utvärderas Sveriges utvecklingsfinansiär Swedfund för första gången på ett decennium. [caption id="attachment_9182" align="alignright" width="322"] Swedfund är svenska statens utvecklingsfinansiär. Swedfunds...

2017:12

Biståndets organisation, styrning och utvärdering

Utvärdering

Livslängd och livskraft: Vad säger utvärderingar om svenska biståndsinsatsers hållbarhet?

Expertgruppen för biståndsanalys

Vilka slutsatser som kan dras om det svenska biståndets hållbarhet utifrån en analys av Sidas utvärderingar? Det undersöker en ny rapport från Expertgruppen för biståndsanalys. Studien Livslängd och livskraft: Vad säger...

2017:11

Biståndets organisation, styrning och utvärdering

Analys

Sweden's Financing of UN Funds and Programmes: Analyzing the Past, Looking to the Future

Nina Connelly, Stephen Browne, Thomas G Weiss

En allt större andel av givarnas stöd till FN:s fonder och program har under det senaste årtionde givits i form av öronmärkta stöd. Andelen öronmärkt stöd uppgår nu till nära 80%, att jämföras med 58% år 2007. Andelen...

2017:10

Demokrati och mänskliga rättigheter, Offentlig förvaltning

Analys

Seven Steps to Evidence-Based Anti-corruption: A Roadmap

Alina Mungiu-Pippidi

I denna rapport utgår Alina Mungiu-Pippidi från sin omfattande forskning om antikorruption och diskuterar möjligheten för internationella biståndsgivare kan bidra till att stödja utvecklingen av nationella strategier för att skapa...

2017:09

Biståndets organisation, styrning och utvärdering

Metodstudie

Geospatial Analysis of Aid: A New Approach to Aid Evaluation

Ann-Sofie Isaksson

De senaste åren har utvecklingssamarbetet blivit mer resultatinriktat och det har uppstått en intensiv debatt om utvärdering och utvecklingspolitikens effektivitet. Syftet med den här rapporten är att presentera och diskutera en ny...

2017:08

Utbildning och forskning

Utvärdering

Research Capacity in the New Global Development Agenda

Måns Fellesson

Studien syftar till att med hjälp av primärdata besvara denna fråga genom att utifrån parametrarna rörlighet, samarbete och vetenskaplig produktion studera karriärutvecklingen bland personer från Moçambique, Tanzania och Etiopien...

2017:07

Utbildning och forskning

Analys

Research Aid Revisited - a Historically Grounded Analysis of Future Prospects and Policy Options

David Nilsson, Sverker Sörlin

I den här rapporten undersöks den svenska regeringens tidigare och nuvarande inriktning för stöd till utvecklingsforskning och kapacitetsuppbyggnad för forskning i låginkomstländer, eller kort och gott ”forskningsbistånd”....

2017:06

Biståndets organisation, styrning och utvärdering

Analys

Confronting the Contradiction - An Exploration into the Dual Purpose of Accountability and Learning...

Desmond MchNeil, Hilde Reinersten, Kristina Bjorkdahl

Baserat på utvärderingar av svenskt och norskt bistånd har forskarna Hilde Reinertsen, Kristian Bjørkdahl and Desmond McNeill skrivit en rapport som utforskar huruvida ansvarsutkrävande och lärande är förenliga i samband med...

2017:05

Fred, säkerhet och konflikt

Översikt

Local Peacebuilding - challenges and opportunities

Hanna Leonardsson, Joakim Öjendal, Martin Lundqvist

Fredsbyggande utgör en viktig del i stödet till länder som upplevt konflikt. Samtidigt är fredsbyggande ifrågasatt och kritiserat. Många gånger sker fredsbyggande på den nationella nivån utan en bredare förankring i samhället i...

2017:04

Biståndets organisation, styrning och utvärdering

Övrigt

Enprocentmålet - en kritisk essä

Lars Anell

Enprocentmålet fastställdes av riksdagen för snart femtio år sedan. Sedan dess har det varit en närmast självklar del av den svenska utvecklingspolitiken. Att sätta ett utgiftsmål har rimligtvis stora effekter på hur...

2017:03

Hälsa och socialt skydd

Översikt

Animal Health in Development - It's Role for Poverty Reduction and Human Welfare

Arvid Uggla, Jonathan Rushton, Ulf Magnusson

I utvecklingsländer är omkring 70 procent av fattiga på landsbygden och 10 procent av urbant fattiga beroende av djurhållning. För att bekämpa fattigdom på landsbygden räcker det inte med en utökad djurhållning utan...

2017:02

Demokrati och mänskliga rättigheter, Jämställdhet

Översikt

Do Anti-Discrimination Measures Reduce Poverty Among Marginalised Social Groups?

Anna Mdee, Ella Page, Rachel Marcus

In the EBA-report “Do Anti-Discrimination Measures Reduce Poverty Among Marginalised Social Groups? “ Rachel Marcus, Anna Mdee and Ellen Page from the Chronic Poverty Advisory Network, put focus on the impacts of political...

2017:01

Biståndets organisation, styrning och utvärdering

Analys

Making Waves: Implications of the Irregular Migration and Refugee Situation on Official Development...

Andrew Sheriff, Anna Knoll

På basis av erfarenheter från den senaste flyktingkrisen i Europa, har Anna Knoll och Andrew Sherriff vid European Center for Development Policy Management (ECDPM) skrivit en EBA-rapport som berör ett antal centrala frågeställningar i...

2016:11

Biståndets organisation, styrning och utvärdering

Översikt

Revitalising the Policy for Global Development

Per Molander

Rapporten baseras på en genomgång av relevant forskning om ”vad som driver utveckling” och utmynnar i ett antal policyslutsatser för Politiken för global utveckling (PGU) och svenskt bistånd. Här återfinns en artikel på...

2016:10

Offentlig förvaltning

Utvärdering

Swedish Development Cooperation with Tanzania – has it helped the poor?

David Carpenter, Julie Thaarup, Mark McGillivray, Oliver Morrissey

Mellan åren 1962 och 2013 uppgick det Svenska biståndet till Tanzania till ungefär 7Miljarder US- dollar, eller 8 procent av det svenska bilaterala biståndet under perioden. Detta gjorde också Tanzania till den största mottagaren av...

2016:09

Biståndets organisation, styrning och utvärdering

Utvärdering

Exploring Donorship - Internal Factors in Swedish Aid to Uganda

Stein-Erik Kruse

Den här studien har ett dubbelt mål – dels att utveckla en modell för utvärdering av biståndsgivarens prestationer på landnivå, dels att tillämpa modellen på Sveriges utvecklingssamarbete med Uganda. Det övergripande syftet är...

2016:08

Biståndets organisation, styrning och utvärdering

Analys

Sustaining a Development Policy: Results and Responsibility for the Swedish Policy for Global...

Lisa Román, Måns Fellesson

Betydelsen av en samstämmig politik för global utveckling ligger idag högt på den internationella dagordningen. Redan 2003 beslutade riksdagen att Sverige skulle sträva efter en sammanhållen politik för global utveckling (PGU)....

2016:07

Biståndets organisation, styrning och utvärdering

Analys

Towards an Alternative Development Management Paradigm?

Cathy Shutt

Alla som på något sätt är involverade i internationellt bistånd vill bidra till resultat och göra skillnad för de människor som insatserna riktar sig till. Betydelsen av att visa och rapportera om resultat är därför inget nytt...

2016:06

Biståndets organisation, styrning och utvärdering

Kartläggning

Vem beslutar om svenska biståndsmedel? En översikt

Expertgruppen för biståndsanalys

Denna studie är en kartläggning av den finansiella styrningen av det svenska biståndet, från budgetpropositionens grova ramar till insatsnivå: Vem beslutar om vilka medel inom det svenska biståndet, till vilka ändamål, på vilka...

2016:05

Biståndets organisation, styrning och utvärdering

Metodstudie

Pathways to Change: Evaluating Development Interventions with Qualitative Comparative Analysis (QCA)

Barbara Befani

Qualitative Comparative Analysis (QCA) is a method particularly well suited for systematic and rigorous comparisons and synthesis of information over a limited number of cases. In addition to a presentation of the method, this report...

2016:04

Biståndets organisation, styrning och utvärdering

Analys

Swedish Responsibility and the United Nations Sustainable Development Goals

Kristina Jönsson, Magdalena Bexell

I september 2015 beslutade FN:s generalförsamling att anta nya globala mål för hållbar utveckling som ska uppfyllas senast år 2030. Nu står förverkligandet av målen på nationell nivå i centrum för länder världen över. Vi...

Background pattern

2016:03

Utbildning och forskning

Översikt

Capturing Complexity and Context: Evaluating Aid to Education

Jane Leer, Joel Samoff, Michelle Reddy

Studien är en syntes av utvärderingar av utbildningsbistånd som avser fånga komplexiteten i fenomenen utvärdering, bistånd och utbildning. Författarnas utgångspunkt är att utbildning, bistånd och utvärderingar är flerskiktade...

2016:02

Utbildning och forskning

Översikt

Education in Developing Countries what Policies and Programmes affect Learning and Time in School?

Amy Damon, Bixuan Sun, Paul Glewwe, Suzanne Wisniewski

Studien är en syntes av högkvalitativa och omfattande utvärderingar på området utbildningsbistånd. Syftet är att ge rekommendationer för inriktning av den svenska regeringens strategi för utbildningsbistånd vad gäller...

Background pattern

2016:01

Offentlig förvaltning

Analys

Att främja regionalt samarbete i Afrika – lärdomar och implikationer för svenskt bistånd

Fredrik Söderbaum, Therese Brolin

Regional utveckling och integration i Afrika har fördjupates och utvecklats under de senaste två decennierna. Flera givare, däribland Sverige, har bidragit med betydande biståndsinsatser för att främja regionalt samarbete. Den...

2015:09

Klimat och miljö

Översikt

In Search of Double Dividends from Climate Change Interventions Evidence from Forest Conservation...

Ariana Salas, Daniel Ternald, Erin Sills, Eskil Mattsson, Gunnar Köhlin, Madelene Ostwald, Subhrendu Pattanayak

More and more aid is used for climate related interventions in developing countries. In the last 15 years, bilateral aid has increased from 3 to 20 billion USD annually. Globally, the ambition is to further five-fold this kind of support...

2015:08

Demokrati och mänskliga rättigheter, Näringsliv

Utvärdering

Business and Human Rights in Development Cooperation – Has Sweden Incorporated the UN Guiding...

Rasmus Kløcker Larsen, Sandra Atler

Forskaren Rasmus Kløcker Larsen och MR-experten Sandra Atler har författat EBA-rapporten ”Business and Human Rights in Development Cooperation – has Sweden incorporated the UN Guiding Principles?. Rapporten innehåller en analys av...

Background pattern

2015:07

Offentlig förvaltning

Översikt

Making Development Work: The Quality of Government Approach

Bo Rothstein, Marcus Tannenberg

Institutionell utveckling och insatser för att motverka korruption har länge varit prioriterade frågor inom internationellt bistånd. Rapporten utgör en kommentar till varför biståndsagendan har misslyckats och vad biståndsaktörer...

Background pattern

2015:05

Offentlig förvaltning

Analys

Has Sweden Injected Realism into Public Financial Management Reforms in Partner Countries?

Matt Andrews

The importance of well-functioning institutions – formal and informal ’rules of the game’ – for development is widely acknowledged nowadays. Much has also been written on how institutions change. However, to bring such knowledge to...

Background pattern

2015:06

Näringsliv, Offentlig förvaltning

Översikt

Now Open for Business: Joint Development Initiatives Between the Private and Public Sectors in...

Ari Kokko, Hanna Norberg, Sara Johansson da Silva

I denna rapport studeras vad vi vet om effekterna av olika former av offentlig-privat samverkan inom biståndsområdet. Hur utbrett är det svenska biståndets samarbete med näringslivet, i absoluta tal och i jämförelse med andra...

Background pattern

2015:04

Näringsliv, Utbildning och forskning

Översikt

Youth, Entrepreneurship and Development

Kjetil Bjorvatn

Unga människor i låginkomstländer har i väldigt liten utsträckning möjlighet till arbete i den formella sektorn. Istället är flertalet hänvisade till jobb i den informella sektorn, med dess osäkerhet och låga inkomster. Vad kan...

Background pattern

2015:03

Biståndets organisation, styrning och utvärdering

Utvärdering

Concentration difficulties? An analysis of Swedish aid proliferation

Rune Hagen

För snart 10 år sedan påbörjade Sveriges regering ett aktivt arbete med att minska antalet samarbetsländer i det svenska biståndet – den så kallade landkoncentrationen. Motiveringen var att biståndet blir mer effektivt om man...

Background pattern

2015:02

Biståndets organisation, styrning och utvärdering

Kartläggning

Utvärdering av svenskt bistånd - en kartläggning

Expertgruppen för biståndsanalys

Utvärdering är viktigt i internationellt bistånd. Orsakerna är flera. En viktig skillnad mellan internationellt bistånd och annan offentligt finansierad verksamhet är att biståndet genomförs i andra länder. Det innebär att...

Background pattern

2015:01

Demokrati och mänskliga rättigheter

Analys

Rethinking Civil Society and Support for Democracy

Richard Youngs

Demokrati och mänskliga rättigheter är prioriterade frågor i svenskt bistånd. Sida satsar årligen mer än 5 miljarder kronor på att stärka demokrati och mänskliga rättigheter runt om i världen och en betydande del av dessa...

Background pattern

2014:05

Biståndets organisation, styrning och utvärdering

Kartläggning

Svenskt statligt internationellt bistånd i Sverige - en översikt

Expertgruppen för biståndsanalys

I rapporten ”Svenskt statligt internationellt bistånd i Sverige: en översikt” från Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) kartläggs hur mycket av svenskt statligt internationellt bistånd som användes i Sverige år 2013. Det...

Background pattern

2014:04

Biståndets organisation, styrning och utvärdering

Analys

The African Development Bank - Ready to Face the Challenges of the Future?

Christopher Humphrey

EBA-rapporten ”The African Development Bank – Ready to Face the Challenges of a Changing Africa?”, berör den Afrikanska utvecklingsbankens aktuella utmaningar. Den är skriven av Christopher Humphrey från Zürich University i...

Background pattern

2014:03

Demokrati och mänskliga rättigheter

Översikt

International Party Assistance - What do we know about the effects?

Lars G Svåsand

Demokrati och mänskliga rättigheter har hög prioritet i svenskt utvecklingssamarbete. En del avser stöd till att stärka demokratiska institutioner, såsom partisystem och enskilda politiska partier. Årligen kanaliseras ca 80 mkr för...

Background pattern

2014:02

Hälsa och socialt skydd

Analys

Sweden’s Development Assistance for Health – Policy Options to Support the Global Health 2035...

Dean Jamison, Gavin Yamey, Helen Saxenian, Jesper Sundewall, Robert Hecht

I december 2013 publicerade Lancet-kommissionen för investeringar i hälsa Global Health 2035: Converging within a Generation. Rapporten beskrev möjligheterna för låg- och lägre medelinkomstländer att med stöd av biståndsgivare att...

Background pattern

2014:01

Biståndets organisation, styrning och utvärdering

Metodstudie

Randomized Controlled Trials: Strengths, Weaknesses and Policy Relevance

Anders Olofsgård

Det övergripande syftet med denna rapport är att bidra till den pågående debatten om utvärdering och effektivitet i svenskt bistånd. Mer specifikt ligger fokus på betydelsen av så kallade randomiserade kontrollerade studier (RKS)...