Välkommen till en ny kommitté

Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA) bildades på uppdrag av regeringen 2013. Direktiven kungjorde att vi skulle kontinuerligt ”utvärdera och analysera Sveriges internationella bistånd för att på så vis utveckla biståndet och bygga upp en långsiktig kunskapsbas av hög kvalitet”.

Jag erbjöds ordförandeuppdraget, och accepterade med stolthet/ödmjukhet/glädje. Jag hade redan tidigare varit ordförande för den numera väletablerade Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO), och tror starkt på den organisationsform som ESO likaväl som EBA utgör exempel på. (Utöver EBA och ESO finns ytterligare en jämförbar organisation inom migrationsforskningsområdet – Delegationen för migrationsstudier.)

ESO, liksom EBA, arbetar med något som kallas ”dubbelt oberoende”. Det går ut på att kommittén självständigt från regeringen väljer vilka frågor den vill analysera och utvärdera, och att sedan en utsedd skribent/forskare självständigt från kommittén skriver själva analysen. De åsikter som sedan förs fram i rapporten får i första hand stå för skribenten själv, men kan till stor eller liten del anammas av kommittén själv i efterhand. Fördelen med detta är en frihet i arbetsform och i att uttrycka åsikter utan att utsättas för politisk påtryckning.

Till skillnad från andra statliga utredningar arbetar ingen av de ovan nämnda kommittéerna med något enskilt uppdrag eller med att utreda eller besvara någon helt avgränsad fråga. Istället ska vi löpande ta fram forskning och beslutsunderlag kring relevanta och aktuella frågor inom våra respektive fält. I fallet med EBA handlar det förstås om utvärdering och analys av Sveriges utvecklingssamarbete. Vårt mandat är samtidigt brett, och närliggande budget- och politikområden kan tidvis också analyseras, som till exempel Sveriges PGU (Politik för Global Utveckling).

Ifråga om vilken tidsrymd vi tittar på ligger fokus på långsiktig effektutvärdering snarare än undersökning av kortsiktiga resultat (som redan utvärderas inom ramen för många myndigheters biståndsverksamhet).

Vi hoppas nu genom vårt arbete kunna bidra till uppbyggnaden av en långsiktig kunskapsbas inom svenskt bistånd. Vi kommer alltid att sträva efter att vara mycket relevanta och användbara när biståndspolitiken ska formuleras och utvecklas. Och vi kommer ständigt att vara öppna och välkomnande för förslag på ämnen att belysa, samt meriterade forskare och skribenter att samarbeta med.

Lars Heikensten
Ordförande
Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA)