Politiska partier + bistånd = demokratisk utveckling?

Expertgruppen för biståndsanalys har ett brett uppdrag som ger oss möjlighet att belysa en rad olika frågeställningar med koppling till svenskt internationellt utvecklingssamarbete. När jag tillfrågades om att anta rollen som vice ordförande i expertgruppen var det just möjligheterna i uppdraget som lockade mig. Genom vårt uppdrag och vår självständiga roll kan vi genomföra många olika typer av studier. Det kan handla om studier som belyser aktuella frågor med omedelbar policyrelevans, men även studier som syftar till kunskapsuppbyggnad och som behandlar frågeställningar av principiell betydelse.

Just i dessa dagar är det mycket fokus i media på efterdyningarna av det svenska valet. Vad innebär valresultat för enskilda partier och deras möjliga samarbete med andra? Ett mer splittrat parlamentariskt läge än tidigare och ett förhållandevis stort antal mindre partier skapar osäkerhet om regeringsunderlaget och möjligheten att bedriva en samlad politik. Tveklöst är dock de politiska partierna en grundläggande del av vårt demokratiska system. Politiska partier och stödet till dessa var även temat för dagen när EBA kallade till referensgruppsmöte i förra veckan. Just nu genomför vi en studie som syftar till att belysa befintlig kunskap om internationellt bistånd till politiska partier i nya demokratier och vilka slutsatser som kan dras för svenskt vidkommande. Studien genomförs i ljuset av att demokrati är en tematisk prioritering inom svenskt bistånd. Det svenska stödet till politiska partier är visserligen en relativt begränsad del av det svenska demokratibiståndet men har ökat över tid och uppgår idag till ca 80 mkr årligen. Det svenska stödet kanaliseras bl.a. genom partianknutna organisationer (PAO) i syfte att stärka såväl systerpartier som partisystemet som sådant. En betydande del av stödet via PAO fördelas enligt partiernas mandat i riksdagen – något som ofta har varit uppe för diskussion. Andra länder har valt andra modeller för partistöd och internationellt sett finns en bred flora av olika varianter på stöd. En analys med internationella perspektiv hoppas vi kan bidra till kommande diskussioner om hur det svenska stödet ska se ut framöver och vad som bör prioriteras utifrån den kunskap vi har idag.

För att få fram så bra studier som möjligt använder vi oss som sagt av referensgrupper. I korthet handlar det om att låta personer med kunskap och expertis på ett visst område utgöra ett stöd till skribenten, och bidra till såväl kvalitet som policyrelevans i de rapporter som EBA låter genomföra. Det är spännande att leda arbetet i en referensgrupp. Jag ser det som en förmån att parallellt med vår pågående debatt om det svenska valresultatet få lyfta blicken och fundera kring möjligheter och utmaningar med partisystem i nya demokratier och vilken betydelse bistånd kan ha för att främja en demokratisk utveckling. Vad vet vi om effekterna av den här typen av bistånd? Vilka förutsättningar krävs för att stödet till politiska partier ska gynna en demokratisk utveckling? Hur borde det svenska partistödet utformas utifrån den kunskap som finns? Vi ser fram emot att presentera svaren i form av en EBA-rapport senare i höst!

Eva Lindström

Vice ordförande