Ny utvärdering av svenskt utvecklingssamarbete med Liberia

I EBA-rapporten “The Long and Winding Road: Evaluation of Swedish Long-Term Development Cooperation with Liberia” utvärderas svenskt utvecklingssamarbete med Liberia under åren 2003–2020. Rapporten sammanfattar också de viktigaste lärdomarna inför framtida utvecklingssamarbeten.

Rapporten visar att de långsiktiga effekterna av det svenska biståndet till Liberia har varit ojämna. Biståndet har till viss del bidragit till fred och demokratisk övergång, men bara begränsade framsteg har åstadkommits i att motverka fattigdom och svag statlig kapacitet. Sveriges insatser för att stärka statliga institutioner har resulterat i förhållandevis begränsad statlig kapacitet med svag bärkraft. Rapportförfattarna konstaterar att orealistiska antaganden om genomförbarhet bland givare samt för lite fokus på bärkraft, har begränsat de långsiktiga effekterna av samarbetet mellan Liberia och dess givare, inklusive Sverige. Författarna slår fast att även om behoven är stora inom alla sektorer i Liberia, borde såväl Sverige som andra givare ha lagt större vikt vid utbildningssektorn. Insatser där hade kunde bidra till större total effekt och mer direkta förbättringar för Liberias befolkning. Rapportförfattarna ser också potentiella målkonflikter mellan insatserna, särskilt mellan miljö och klimat och ekonomisk utveckling.

Rekommendationer för framtida utvecklingssamarbeten:

  • Ett långsiktigt engagemang är helt avgörande för att nå framgång, särskilt inom områden som rättsstatens principer, jämställdhet, decentralisering och landreform.
  • En mer samstämmig planering och implementering av kluster av relaterade insatser kan öka effekten av det svenska biståndet.
  • Sverige bör kritiskt analysera och stärka särskilt utvalda reformprocesser för att bidra till bärkraftiga resultat och samtidigt ta ställning till om, och hur, eventuellt ytterligare reformer kan stödjas effektivt.
  • Det behövs mer fokuserade strategier med tydligare vägledning inom specifika teman utifrån vilka ambassaden sedan kan utforma en samstämmig och effektiv insatsportfölj.

Ambassaden behöver hitta sätt att snabbare identifiera ineffektiva metoder och projekt, för att uppnå snabbare lärande och bättre resultat.