Multi-Stakeholder Ownership and Sustainability in the Context of Development Projects

Ägarskapfrågan har i årtionden stått i centrum för den internationella debatten om utveckling. Även om Parisdeklarationen från 2005 bidrog (som det sägs) till konsensus om vikten av ägarskap, eller partnerländers faktiska ledarskap av utvecklingsstrategier, är principen tvetydig och inte alltid tillämpad i praktiken.

Mot den bakgrunden beslutade EBA att publicera den här underlagsrapporten som undersöker ägarskapskonceptet och utforskar effekterna av ett specifikt förhållningssätt till ägarskap, nämligen ”multi-intressentägarskap”, på hållbarheten hos olika projektresultat.