Hur skapar man en resultatkultur i biståndet?

Sedan början av 2000-talet har biståndet sett ökade krav på effektivitet och resultat. I och med de ökade kraven har resultatstyrning hamnat högt på agendan inom många biståndsorganisationer. EBA deltog den 2 oktober på en konferens om resultatstyrning i biståndet organiserat av det danska Utrikesministeriet i samarbete med Danish Institute for International Studies. Konferensens fokus låg på frågan om hur man skapar en resultatkultur inom biståndsorganisationer.

Flera intressanta presentationer av länder och organisationers arbete med resultatstyrning gjordes. Särskilt intressant var Asian Development Bank som gick igenom organisationens arbete med resultatindikatorer som tagits fram enligt en trafikljusmodell. Grönt ljus = tillfredställande resultat, rött ljus = åtgärder nödvändiga. Även om indikatorarbetet var väldigt lärorikt (mer om det här) var det mest intressanta hur banken hanterar resultat, eller avsaknad därav, inom organisationen. Det viktigaste för att fostra en resultatkultur var, enligt ADB, att resultaten inte används som ett mått på medarbetarnas prestation. Resultaten får inte användas för att döma vilka som presterat och vilka som inte. I stället ska resultatuppföljningen vara ett verktyg för att uppmärksamma de projekt eller delar av verksamheten som inte ger resultat som förväntat och vidta åtgärder.

Under de gruppdiskussioner som följde var det bestående intrycket att resultatstyrningen står högt på agendan inom samtliga biståndsorganisationer. Representanter för biståndsmyndigheterna från bland annat Irland, Storbritannien, Danmark och Sverige vittnade alla om att arbete pågår att utveckla resultatstyrningen och skapa en resultatkultur. Samtliga organisationer berättade också om svårigheter i detta arbete. Svårigheter som exempelvis består av begränsade av resurser för att hantera de avvägningar som det innebär att fokusera på ett fåtal, ofta kvantitativa, indikatorer för resultat samtidigt som man ska se till ett lands utveckling i stort.

EBAs uppdrag är att genomföra studier av biståndets resultat och effektivitet. Resultatstyrningen inom biståndet är därför en ständigt aktuell fråga för EBA. För närvarande pågår ett arbete med att gå i genom resultatrapportering i svenskt hälsobistånd de senaste 10 åren. Andra frågor som kan bli aktuella att belysa är t.ex. hur resultat påverkar biståndets genomförande och modeller för resultatstyrning.