Enprocentmålet – en kritisk essä

Idag lanserar Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, en ny rapport – Enprocentmålet – en kritisk essä. Den handlar om enprocentmålet i biståndet, som snart har femtio år bakom sig.

Målet har under åren spelat en stor roll för biståndspolitiken. Det har bland annat varit ett uttryck för svensk solidaritet med världens fattigare länder. Kanske har det också medfört att biståndet varit högre än det annars skulle ha varit, men det vet vi egentligen inte. Klart är i alla fall att utgiftsmålet påverkat politikens utformning. Exempelvis har det inneburit att de pengar som faktiskt går till fattiga i andra länder har kommit att fluktuera mycket beroende på flyktingströmmarnas omfattning (se EBA 2017:01).

Trots sin betydelse belyses och diskuteras enprocentmålet i sig sällan. Det är bakgrunden till att EBA givit Lars Anell i uppdrag att tänka igenom frågan och skriva en rapport för att initiera en diskussion. Rapporten har denna gång formen av en essä. Därmed skiljer den sig något från EBAs tidigare publikationer.

I essän belyser författaren utförligt bakgrunden till enprocentmålet; han var själv med när det skapades. Han ger också synpunkter på hur det har fungerat och erbjuder ett alternativt sätt att tänka kring beslut om biståndets volym och inriktning. I samband med att rapporten lanseras har EBA inbjudit till debatt om för- och nackdelar med enprocentmålet. Det är viktigt att olika perspektiv får komma fram och brytas. Medverkande i dagens debatt är förutom författaren själv, statssekreteraren Ulrika Modéer, nationalekonomen och samhällsdebattören Stefan de Vylder, generalsekreteraren för Forum Syd, Lisa Sjöblom, samt Mikael Cäker, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan Göteborgs Universitet.

Avsikten med rapporten och diskussionen är inte att ifrågasätta procentsatsen som sådan. Hur mycket vi väljer att ge till de fattiga länderna är i huvudsak en värderingsfråga. Frågan som rapporten ställer är istället om vi överhuvudtaget ska ha ett mål på det vis vi haft och vad som annars skulle kunna vara alternativet. Vi ser fram emot en livlig och intressant diskussion i en för biståndet central fråga.

Som alltid i EBAs rapporter är analysen och slutsatserna författarens egna. Expertgruppen tar inte ställning till om den håller med eller inte om det som skrivits. Essän presenteras vid följande seminarium.