Civilsamhället tycker till

Den 27 januari höll EBA tillsammans med CONCORD Sverige ett webbseminarium för CONCORDs medlemsorganisationer. Syftet var att sprida resultaten från EBA-rapporten ”Effekter av svenskt och internationellt demokratibistånd” och fånga upp synpunkter från olika civilsamhällesorganisationer.

Under seminariet redogjorde författarna för rapporten och för sina slutsatser. Presentationen följdes av diskussioner i mindre grupper mellan de deltagande organisationerna. Man hade också möjlighet att ställa frågor till författarna.

Syftet var att sprida resultaten från rapporten och diskutera med och få inspel från civilsamhället. EBA tar synpunkterna vidare till det fortsatta arbetet med att möjliggöra studier inom demokratiområdet.

Frågorna som lyftes handlade till stor del om hur arbetet för civilsamhället kan stärkas genom demokratibistånd och om vad rapportens slutsatser innebär för civilsamhällesorganisationers arbete.

Exempel på frågor och inspel från civilsamhället till författarna:

  • Vikten av att specificera på vilken nivå demokratistöd studeras. I rapporten behandlas stöd på landnivå – finns det andra studier där stöd på regional nivå inkluderas?
  • Vilken typ av stöd ger mest effekt? Vilken är relationen mellan bilateralt stöd och stöd till civilsamhället i mottagarländer? Vilka effekter kan vi se av stöd från det svenska civilsamhället till våra partnerorganisationers civilsamhällen? Vilken typ av icke-statliga aktörer är det positivt att stödja?
  • Möjligheten och vikten av att inkludera de unga likaväl som genusperspektivet i studier av demokratistöd.
  • Definitionen av demokrati – har författarna inkluderat Sidas strategier?
  • Hur mäts effekter av demokratistöd i relation till exempelvis militära kostnader i fragila stater?

 

/Elin Bergenlöv