Biståndsanalys 2018

Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, publicerar idag den femte upplagan av sin årliga rapport till regeringen, Biståndsanalys 2018. Det är den fösta årsrapporten för mig som ordförande. Under denna tid har det tydligt framgått vilken bredd och komplexitet det finns inom biståndet och hur viktigt det är att vi kontinuerligt genom utvärdering och analys tar tillfälle att lära från erfarenheter.

Årets Biståndsanalys, och de rapporter som ligger till grund för publikationen, tar utgångspunkt i några av de stora utmaningar biståndet står inför i den föränderliga värld och tid vi lever i. Biståndet verkar i hög utsträckning i stater och samhällen vilka präglas av svaga institutioner och instabilitet, vilket innebär stora utmaningar. Hur kan biståndet bäst verka för att bidra till att stärka svaga stater och att bidra till fred? I Biståndsanalys 2018 kan man bland annat läsa om att fredsbyggande är mer effektivt om det sker på lokal nivå, både vad gäller varaktighet och för att nå en ökad jämställdhet. Vidare har de ökade flyktingströmmarna från krig och oroshärdar visat på betydelsen av att arbeta mer fokuserat med att hitta synergier mellan det humanitära biståndet och det mer långsiktiga utvecklingsbiståndet. Under 2018 kommer EBA att lansera en studie på detta tema som genomförts i samarbete med det tyska utvärderingsorganet DEval. Mot slutet av året hoppas vi även kunna presentera slutsatserna av en studie som vi bett Development Initiatives utföra åt oss med syfte att bättre förstå de verkliga konsekvenserna av den närmast kroniska underfinansieringen av FN:s appeller. Vad innebär detta för hur Sverige bör agera i samband med dessa?

Även om antalet asylsökande har minskat till Sverige och Europa sedan toppen 2015 är det fortsatt många som lämnar sina hemländer i jakt på en bättre tillvaro. De flesta flyktingar återfinns i konflikters närområde. Samtidigt blir det allt svårare att skilja på migration som flykt och migration som bottnar i strävan efter att skapa uthärdliga levnadsförhållanden. I en EBA-studie skriven av två forskare från organisationen ECDPM konstaterades att det traditionella biståndets volym och inriktning är 2015 närmast var intakt trots höga migrationsrelaterade kostnader. Mycket finns dock att lära inför kommande likartade situationer.

De stora migrationsströmmarna har visat på de många beröringspunkterna mellan migration och utveckling. Under 2018 avser EBA att tillsammans med Delegationen för migrationsstudier, Delmi, publicera en rapport som tydliggör dessa och pekar på de områden som kräver särskild uppmärksamhet i det svenska biståndet. Vi kommer även att publicera en rapport som reflekterar kring huruvida det svenska biståndet är riggat för ett bistånd där merparten av mottagarna är s.k. sviktande stater.

Biståndets roll i sviktande stater och migrationsfrågor är två av de frågor som EBA kommer att ägna särskild uppmärksamhet framöver. Vidare har vi två studier med fokus på jämställdhet som kommer att presenteras under årets lopp. Den ena, för vilken det redan går att läsa delrapporter på vår hemsida, handlar om hur Sida arbetat med jämställdhetsintegrering i biståndet. Den andra handlar om vilka erfarenheter det finns att dra på i syfte att bättre integrera män i jämställdhetsarbetet med fokus på sociala trygghetssystem.

Ett annat prioriterat område är hur biståndet kan bidra till att motverka eller anpassa samhällen till klimatförändringar. Under året genomför EBA sin hittills största enskilda upphandling för att utvärdera regeringens särskilda klimatsatsning 2009-2012. Denna rapport kommer att presenteras först 2019.

Framöver kommer EBA också prioritera sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR. Under 2017 arrangerade EBA inom ramen för seminarieserien för nydisputerade forskare Development Dissertation Briefs, DDBs, ett seminarium med särskilt fokus på SRHR. Här skapades ett tillfälle för fyra nyblivna doktorer att nå ut med sin forskning till de som arbetar med svensk policyutveckling på området. Ytterligare ett DDB-seminarium kommer att anordnas på temat under 2018. En kommande rapport från CPAN/ODI om anti-diskrimineringsåtgärders effektivitet har också SRHR-frågor som en integrerad del. Fokus för denna studie är vad vi kan lära om det civila samhällets insatser för att motverka diskriminering.

Därutöver kommer EBA i vanlig ordning att presentera landutvärderingar under året, denna gång med fokus på Kambodja och Bosnien-Herzegovina.

Avslutningsvis, Biståndsanalys 2018 lyfter fram slutsatsen att det saknas en systematisk och tillförlitlig ansats till utvärdering av enskilda insatsers långsiktiga effekter och hållbarhet (ex post) i Sidas arbete. Detta är problematiskt och något som vi kommer att få anledning att återkomma till framöver.

Jag ser således fram emot ett flertal intressanta rapporter att läsa under 2018. Förhoppningsvis ger dessa underlag till intressanta och viktiga samtal i såväl EBAs som andras regi. Och, förhoppningsvis ses vi på dessa!

Helena Lindholm

Ordförande Expertgruppen för biståndsanalys