2015 Business, Democracy and Human Rights

Business and Human Rights in development cooperation – has Sweden incorporated the UN guiding principles?

Sandra Atler, Rasmus Kløcker Larsen

Forskaren Rasmus Kløcker Larsen och MR-experten Sandra Atler har skrivit EBA-rapporten ”Business and Human Rights in Development Cooperation – has Sweden incorporated the UN Guiding Principles?. Rapporten innehåller en analys av hur förberedda statliga aktörer (myndigheter och statliga företag) är på att hantera potentiella intressekonflikter mellan biståndspolitik, näringspolitik och privata sektorns målsättningar. Studien har genomförts mot bakgrund av att mänskliga rättigheter utgör en grundpelare i svensk biståndspolitik samt det ökade intresset att engagera den privata sektorn i internationellt bistånd och  risker som det kan medföra. Studien kopplar också till regeringen nystart av Politiken för Global Utveckling (PGU) där hållbart företagande har prioriterats. Författarna har analyserat regeringens styrning (UD och Näringsdepartementet) samt riktlinjer och rutiner hos fem statliga aktörer med svenska biståndsmedel / -mandat: Sida, SGU, Business Sweden, Swedfund och Svensk Exportkredit. FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP) har använts som normativ utgångspunkt för analysen.

En generell slutsats i rapporten är att att de svenska biståndsaktörerna i stor utsträckning står oförberedda inför de utmaningar som involvering av det privata näringslivet kan medföra för mänskliga rättigheter. Det finns exempel på god praxis hos flera statliga aktörer men mer som ett resultat av internt engagemang hos enskilda personer än som en sammanhållen ansats från regeringens sida vilket bekymrar författarna. Rapporten avslutas med en uppmaning till regeringen att adressera de brister vad gäller kunskap och utförande som författarna har noterat.

Under seminariet då rapporten presenterades av skribenterna medverkade även Elin Wrzoncki, rådgivare vid Danish Institute for Human Rights, och Théo Jaekel, jurist med specialinriktning på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter vid Swedwatch.

Den 18/2 publicerade SvD Sandras och Rasmus debattartikel kopplad till rapporten: “Företag i biståndet innebär nya utmaningar”

Replik från Sida 19/2 på debattartikeln, publicerad i SvD: “Mänskliga rättigheter alltid i fokus för oss”