Utvecklingssamarbetets roll i utvecklingen av sociala trygghetssystem i Afrika söder om Sahara

Social trygghet har under de senaste två decennierna kommit att bli en viktig del i policys och strategier med syfte att minska fattigdomen i låg- och medelinkomstländer. Kunskap från forskning och utvärderingar visar att sociala trygghetsprogram generellt har genererat positiva effekter vilket har bidragit till att policys har införts och utvecklats. Dock finns en stor skillnad mellan länder och regioner i vilken typ av program som har implementerats och i vilken takt som sociala trygghetssystem har utvecklats.

Syftet med den här studien är att analysera de faktorer som har bidragit till eller förhindrat uppbyggnad och expansion av sociala trygghetssystem och hur Sverige som givarland kan bidra till en fortsatt utveckling av sociala trygghetssystem i Afrika söder om Sahara, med Kenya som en specifik fallstudie.

Studiens frågeställningar inkluderar:

  • Vilka är de faktorer som lyfts fram i litteraturen som bidragande till uppbyggnaden av sociala trygghetssystem med nationellt ägarskap i Afrika söder om Sahara och andra regioner?
  • Vilka är de huvudsakliga faktorer som avgör om sociala trygghetssystem införs och utökas? Vad har bistånd för roll i den processen?
  • Vilka policys och finansiella instrument använder Sida för att stödja införande och utökning av sociala trygghetsprogram i Afrika söder om Sahara?
  • Vilken roll har givare haft, och särskilt Sida, i införandet och uppbyggnaden av sociala trygghetsprogram i Kenya? Hur relaterar erfarenheten i Kenya till teori och kunskap från andra länder i Afrika söder om Sahara?

Författare: Miguel Niño-Zarazúa (lead researcher, Non-Resident Senior Research Fellow, UNU-WIDER), Ken Opalo (Assistant Professor, School of Foreign Service at Georgetown University), Alma Santillan-Hernandez (Professor of Economics at the Autonomous University of Hidalgo State), Ernesto Tiburcio (doctoral student at the Economics and Public Policy Department of Tufts University).

Referensgruppens ordförande: Joakim Molander

Projektledare vid EBA: Lisa Hjelm