Utvärdering av Sveriges genomförande av Addis Abeba Action Agenda

I juli 2015 hölls den tredje internationella konferensen om utvecklingsfinansiering i Addis Abeba i Etiopien. Resultatet av konferensen blev Addis Abeba Action Agenda (”Addisagendan”), som ger ett internationellt ramverk för finansieringen av 2030-agendan för hållbar utveckling. Addis-agendan täcker sju politikområden, med konkreta politiska åtgärder för flera finansieringskällor, i syfte att möjliggöra uppnåendet av målen för hållbar utveckling.

Addisagendan är tänkt som ett avgörande och integrerat verktyg för att nå målen formulerade i Agenda 2030 och Sverige är starkt engagerat i båda dagordningarna. En utvärdering av det svenska genomförandet av Addisagendan kommer därför att ge välbehövlig inblick i de svenska insatserna hittills. Detta har potentiellt värde inte bara för den svenska regeringen utan även för andra länder i deras ansträngningar att implementera Addis-agendan.

Syftet med utvärderingen är att undersöka om och hur Addisagendan har implementerats av Sverige. Utvärderingen fokuserar på hur det svenska engagemanget har omvandlats till politik i stort och hur sektorsspecifik styrning implementerats i Sveriges utvecklingssamarbete.

Utvärderingen syftar till att ge kunskap om hur Sverige har genomfört det internationella åtagandet, vilket kan bidra till regeringens fortsatta arbete med Addisagendan samt andra internationella åtaganden.

Utvärderingen ska också bedöma i vilken utsträckning svensk implementering, ungefär halvvägs till deadline (2030), kan antas i tillräcklig utsträckning bidra till ambitionerna i Addisagendan.

Författare:
Peter Middlebrook, VD Geopolicity Inc.

Claes Lindahl, VD Devfin Advisers

Amba Tadaa, projektledare och analytiker Geopolicity

Jesine Lindahl

Referensgruppens ordförande: Torbjörn Becker

Projektledare vid EBA: Númi Östlund