Utvärdering av Folke Bernadotteakademin

Folke Bernadotteakademin (FBA) har över tid blivit en allt viktigare organisation i det svenska biståndet, finansiellt samt genom uppdrag inom ett stort antal strategier. Myndigheten fokuserar på områden av stor vikt för svensk biståndspolitik (fred, konflikt, krishantering, rättsstatens principer samt konflikt- och postkonfliktländer) samt SDG-mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen.

Denna utvärderings syfte är att undersöka om och i så fall på vilket sätt FBA:s insatser och verksamhet 1) bidragit till myndighetens övergripande målsättningar och 2) koordineras effektivt i sitt vidare sammanhang med relevanta berörda aktörer i Sverige, internationellt och i konflikt- och postkonfliktländerna.

Utvärderingen kommer att fokusera på FBA:s fem arbetsområden:

  1. Personalförsörjning till internationella insatser
  2. Utbildning, samträning, övning
  3. Bilateralt utvecklingssamarbete inom fred och säkerhet
  4. Stöd till civilsamhället
  5. Forskning, policy- och metodutveckling

Författare: Nicklas Svensson (huvudförfattare), Julian Brett, Peter Albrecht, Charlotte Bonnet and Tobias Hagmann

Referensgruppsordförande: Johan Schaar

Projektledare på EBA: Markus Burman

Förväntad publicering: Sep 2021