Utvärdering av det svenska Klimatinitiativet 2008 – 2012

2008 lanserade regeringen en fyraårig internationell klimatsatsning inom ramen för utvecklingssamarbetet (Klimatsatsningen 2009 – 2012) som omfattade drygt 4 miljarder sek. Sida fick hantera ca 1/3 av medlen (1 150 miljoner) för bilaterala och regionala insatser och UD fick att hantera resterade 2/3 (2 850 miljoner) för multilaterala. Syftet med satsningen var att på ett effektivt sätt bidra till långsiktigt klimatanpassningsarbete i ett antal fattiga länder och regioner samt att bidra till deras arbete med att minska utsläppen av växthusgaser. Sverige har under den senaste mandatperioden höjt ambitionen ytterligare inom det internationella klimatbiståndet genom ökade satsningar på både anpassningsåtgärder och utsläppsminskning till fattiga länder varför EBA ser det som väl motiverat att låta genomföra en ex-post utvärdering av Klimatinitiativet 2008 – 2012 med fokus på långsiktig hållbarhet samt lärande. Författarna kommer att analysera program och insatser på såväl den bilaterala och den multilaterala nivån genom studie på makro, meso och mikronivå från en mixed-method ansats. Referensgruppen kommer att delta aktivt i utformandet av studien och på ett mer omfattande och genomgripande sätt delta i lärandeprocessen.

Författare: John Colvin m.fl. /Emerald Network Ltd

Referensgruppsordförande: Johan Schaar

Projektledare på EBA: Eva Mineur

Förväntad publicering: 2019, kvartal 4.