Tillförlitliga analyser av utvecklingseffekter genom teoribaserad utvärdering

Denna metodstudie fokuserar på teoribaserade utvärderingsansatser för bedömning av effekter av bistånd. Studien är både en introduktion, en guide till hur metoderna bör användas och en metodutvecklingsrapport. Ett syfte är att visa hur teoribaserade utvärderingar kan göras mer användbara, tillförlitliga och transparenta genom förtydligad och mer omsorgsfullt utarbetad bevisvärdering. De teoribaserade utvärderingsmetoderna är angelägna då de ofta används i biståndsutvärderingar och eftersom de möjliggör svar på Hur- och Varför-frågor och som är viktiga för att utvärderingar ska bidra till lärande.

Rapporten riktar sig till utvärderare, forskare och beställare av utvärderingar inom biståndet. Studien är EBA:s fjärde rapport om metoder för utvärdering av bistånd.

Författare: Barbara Befani

Referensgruppsordförande: Janet Vähämäki

Projektledare på EBA: Markus Burman

Förväntad publicering: April 2021