Sverige och EU i utvecklingssamarbetet – lärdomar från landprogrammering

I Lissabonfördraget betonas att EU och dess medlemsstater i sin utvecklingspolitik bör ”komplettera och stärka varandra”. Begreppet ”added value” är centralt i programmeringen av EU-institutionernas bistånd på landnivå, i relation till medlemsländerna.

Denna studie kommer att belysa Sveriges bilaterala bistånd utifrån den europeiska arbetsfördelningen i utvecklingssamarbetet. Den analyserar svenska erfarenheter inom landplaneringsprocesser där EU:s institutioner och medlemsländer försöker definiera områden med respektive styrka som grund för kompletterande eller gemensamma åtgärder.

Författare: Erik Lundsgaarde, konsult

Referensgruppens ordförande: Magnus Lindell

Projektledare vid EBA: Númi Östlund