Regeringens resultatredovisning till riksdagen

Vad är resultaten? Det är sannolikt den vanligast återkommande frågan när det gäller internationellt utvecklingssamarbete. Frågan om hur resultat ska (kunna) redovisas är lika återkommande, och har varit uppe på den politiska dagordningen vid ett flertal tillfällen sedan det svenska biståndet startade på 1960-talet. Regeringen presenterar årligen en samlad resultatredovisning för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd inom ramen för budgetpropositionen. Utöver detta presenterar regeringen också en resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer vartannat år. Skrivelsen bygger framförallt på den redovisning som regeringen mottagit från sina myndigheter.

Frågan är hur en samlad resultatredovisning på bästa sätt kan svara upp mot de förväntningar som riksdagen, och i förlängningen medborgarna, har. Hur kan en rättvisande redovisning av det svenska utvecklingssamarbetet, och dess resultat utformas? Ett flertal olika grepp har testats genom åren, men det finns fortsatt tydliga förväntningar på en utvecklad redovisning.

EBAs studie syftar till att beskriva hur en samlad resultatredovisning för Sveriges internationella bistånd ska kunna utformas på ett rättvisande sätt. Detta kommer göras genom att utforska olika redovisningsmodeller, för att sedan analysera eventuella för- och nackdelar med de olika modellerna.

Författare:
Númi Östlund, utredningssekreterare EBA
Helena Hede Skagerlind, utredningssekreterare EBA

Referensgruppens ordförande: Torgny Holmgren

Projektledare vid EBA: Jan Pettersson