Men and Masculinities in Social Protection Strategies for Women’s Economic Empowerment

Denna studie kommer att bygga på den växande litteraturen om sociala trygghetsmekanismer för att specifikt belysa hur genusnormer och uppfattningar om maskulinitet påverkar par- och familjedynamiken – samt hur dessa påverkar och påverkas av hur kvinno-fokuserade insatser för social trygghet utformas och genomförs. En huvudfråga är hur program för social trygghet bättre kan integrera och använda ett genusrelationellt perspektiv, inklusive en analys av maskulinitet och maktförhållanden, i syfte att göra dem mer effektiva och uthålliga.

Studien avser kunna lyfta fram goda exempel och erfarenheter för att bidra till utveckling och förbättringar av policyer och program inom social trygghet som har en genuint transformerande effekt på genusrelationer – samtidigt som de framgångsrikt leder till fattigdomsreduktion, stärkandet av kvinnors ekonomiska egenmakt, och jämställdhet.

Författare: Gary Barker, Ruti Levtov och Kate Doyle

Referensgruppsordförande: Julia Schalk

Projektledare: Julia Schalk

Förväntad publicering: Andra kvartalet 2019