Implementeringen av Sveriges feministiska utrikespolitik

Sverige blev 2014 det första landet i världen att deklarera en feministisk utrikespolitik. Politiken ska genomsyra de tre utrikespolitiska områdena utrikes- och säkerhetspolitik, utvecklingssamarbete samt handels- och främjandepolitik. Efter åtta år av feministisk utrikespolitik är det angeläget att fördjupa kunskapen om agendans bidrag till och faktiska påverkan på arbetssätt och resultat inom jämställdhetsområdet i länder där Sverige bedriver utvecklingssamarbete.

Studiens syfte är att systematiskt undersöka det jämställdhetsarbete – normativt såväl som operativt – som den feministiska utrikespolitiken givit upphov till. Genom att studera hur politikens ambitioner översatts till ökat eller förbättrat jämställdhetsfrämjande av svenska aktörer i Sveriges samarbetsländer hoppas EBA att studien ska bidra till lärande om jämställdhetsarbetet på landnivå.

Studien syftar specifikt till att besvara:

  • Hur den feministiska utrikespolitiken har använts för att främja jämställdhet och vilka arbetssätt, verktyg och/eller initiativ som har implementerats.
  • Vilka resultat som uppnåtts i relation till politikens sex målområden.
  • Vilka lärdomar som kan dras vad gäller effektiva former av samverkan och koordinering mellan svenska aktörer och politikområden inom jämställdhetsområdet.

Författare:
Ann Towns, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet

Katarzyna Jezierska, docent och universitetslektor i statsvetenskap vid Högskolan Väst

Elin Bjarnegård, docent i statskunskap och universitetslektor inom utvecklingsstudier vid Uppsala universitet

Referensgruppens ordförande: Sara Johansson de Silva

Projektledare vid EBA: Helena Hede Skagerlind

Rapporten beräknas vara färdig våren 2023.