Gemensam nordisk utvärdering av den Nordiska utvecklingsfonden (NDF)

Styrelsen för Nordiska Utvecklingsfonden (NDF) har begärt en oberoende utvärdering av NDF med fokus på hur fonden uppfyller sitt mandat samt vilket mervärde fonden har och kan ha framöver i den internationella utvecklingsfinansieringskontexten. Utvärderingen ska gälla fondens mandat från 2009 och framåt, inklusive fokus på fondens klimatinvesteringar. Fyra frågor ska vägleda utvärderingen: Har NDF levererat på sitt mandat? Vilket är NDF nuvarande mervärde i en internationell kontext? Vilka prioriteringar behöver göras för att ytterligare stärka NDFs mervärde och komparativa fördel i den internationella klimatfinansieringsarkitekturen? Och ska NDF ha en annan roll, antingen genom ett bredare klimatförändrings- och utvecklingsmandat eller inom andra områden som de Nordiska länderna prioriterar? Mycket fokus kommer att läggas på förvaltningsfrågor, relevans, effektivitet och hållbarhet men också effekterna av investeringarna. I slutet av maj 2019 ska författarna presentera sina slutsatser för NDFs styrelse. En referensgrupp bestående av representanter från de nordiska utrikesförvaltningarna samt externa experter på internationell klimatfinansiering har tillsatts, och leds av EBA.

Författare: Particip, Stephen Spratt som PL

Ordförande referensgrupp: Eva Lithman, EBA

Projektledare EBA: Eva Mineur

Förväntad publicering: K3, 2019