Förändringsteorier i svenskt bistånd – en antologi

EBA har beslutat producera en antologi med texter om förändringsteorier i det svenska biståndet. Ämnet är särskilt aktuellt då Statskontoret och ESV rekommenderat Sida att utveckla sitt arbete med förändringsteorier på strategisk nivå, i syfte att utveckla så väl styrning som möjligheten till uppföljning.

Förändringsteorier är i sig inte något nytt, vare sig i biståndet eller inom svensk förvaltning. I antologin kommer läsaren att ges en förståelse för begreppet, hur det och liknande metoder använts av Sida historisk samt en bild av metoden i annan statlig verksamhetsstyrning. Kapitel kommer också att tas fram för att belysa användningen av förändringsteorier inom olika, för svenskt bistånd, relevanta områden.

Förhoppningsvis kan dessa texter samlat fungera som en bra introduktion till ämnet och vara användbar för personal på såväl Sida som UD under lång tid framöver.

Författare: Antologin kommer att skrivas av ett antal olika författare för att säkerställa relevant kompetens för respektive kapitel.

Referensgruppens ordförande: Kim Forss

Projektledare vid EBA: Númi Östlund