Följeforskning på Sidas insatser för stärkt jämställdhetsintegrering

Jämställdhet och kvinnors roll i utveckling är prioriterade frågor inom svenskt bistånd. Sidas huvudstrategi är att använda sig av jämställdhetsintegrering. Frågan om jämställdhetsintegrering är inte ny men har blivit särskilt aktuell i ljuset av att Sida, liksom flera andra statliga myndigheter, har fått i uppdrag att höja ambitionen på området fram till 2018. Mot bakgrund av detta har EBA beslutat genomföra en studie utifrån frågorna ”Är jämställdhetsintegrering ett effektivt verktyg för att åstadkomma ökad jämställdhet, och ökat jämställdhetsfokus, i det svenska bilaterala biståndet?” och ”Vad kan och bör göras för att stärka Sidas jämställdhetsintegrering för framtiden?” Givet att det är en pågående ambitionshöjning efterlyste expertgruppen en följeforskningsansats i genomförandet av studien. Studien baseras på dokumentanalys, intervjuer, fokusgruppsdiskussioner och interaktiva metoder och syftar till att ha ett lärande perspektiv.

Författare: Fredrik Uggla och Elin Bjarnegård

Referensgruppsordförande: Julia Schalk

Projektledare: Markus Burman

Förväntad publicering: Fjärde kvartalet 2017