Fit for Fragility? An Examination of the Politics of Risk Management Inside Swedish Aid

En ökad andel biståndsmedel går till insatser till s.k. fragila stater (fragile states). Bl.a. innebär detta att givare tvingas möta en mycket svår komplexitet i större utsträckning än tidigare, vilket ställer krav på innovativa och flexibla system för hantering av insatser. Studien kommer att titta på vilka formella riskhanteringssystem som styr svenskt bistånd till fragila stater, huruvuda hanteringen tvingas att samtidigt möta motstridiga krav om flexibilitet och ansvarsskydlighet, och utröna hur och på vilket sätt riskhantering kan bättre anpassas till de utmaningar som fragila stater uppställer.

Författare: Nilima Gulrajani och Linnea Mills

Referensgruppsordförande: Johan Schaar

Projektledare: Eva Mineur

Förväntad publicering: Fjärde kvartalet 2018