Evidence Summaries in Support of SDG 14 “Life Below Water”

I och med att de globala hållbarhetsmålen (SDGs) antogs 2015 etablerades för första gången ett globalt ramverk som adresserar de mest centrala frågorna för att vända den nedåtgående trenden vad gäller havens hälsa och produktivitet och dess ekosystem. Inom ramarna för SDG14 har ett antal delmål satts upp som specifikt gäller fisket och fiskerisektorn. Med dessa mål på plats har det globala samfundet utlovat ett större engagemang får att inte bara stärka de marina resursernas miljömässiga hållbarhet, utan också borga för socio-ekonomisk hållbarhet för befolkningar som är beroende av fisket. Sverige har tagit en framträdande position bl.a. genom sitt delade ordförandeskap för FN:s Havskonferens 2017. Sverige har också deklarerat en villighet att öka stödet till globala insatser relaterade till SDG14.

Denna studie är en kartläggning (s.k. ”scoping review”) av utvärderingar av biståndsinsatser inom fiskerisektorn. Avsikten är att bidra till den svenska regeringens utformning och planering av insatser till stöd för SDG14, i synnerhet de som rör fiskerirelaterade mål.

Författare: Gonzalo Carneiro, Raphaëlle Bisiaux, Mary Frances Davidson och Tumi Tómasson

Referensgruppsordförande: Torgny Holmgren

Projektledare: Mats Hårsmar

Förväntad publicering: Fjärde kvartalet 2018