Democracy, State and Development: Governance Challenges in Africa

Den ekonomiska utvecklingen i Afrika är stark. Men hur utvecklas demokratin i Afrika? Globala mätningar av utveckling och styrelseskick baseras på globala index som exempelvis World Development Index (WDI), World Governance Indicators (WGI) och, på senare år, Varieties of Democracy (V-Dem). Utvecklingen i afrikanska länder mäts, sammanställs och jämförs mellan länder och globalt, med länder utanför Afrika. Denna typ av jämförande, indexbaserade studier av utveckling tenderar att svara på frågorna ”vad?” och ”när?” snarare än ”hur?” och varför?”

I rapporten görs ett försök att upprätta balans mellan värdet av globala jämförelser och mer grundliga analyser av nationella, politiska system. Vad driver politiska beslut i Afrika? Och hur kan variationer i styrelseskick mellan afrikanska länder förklaras? I fyra landfall – Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda – studerar författaren variationer i styrelseskick och nyanser av demokratisk utveckling. Avslutningsvis diskuteras betydelsen av rapportens rön för biståndets praktik och politikutformning.

Författare: Göran Hydén

Referensgruppsordförande: Eva Lithman

Projektledare på EBA: Lena Johansson De Chateau

Förväntad publicering: 2019, kvartal 2.