“Blended finance”: Vad innebär mobiliserandet av privat kapital för biståndets övergripande inriktning?

Samantha Attridge, Matthew Gouett, Jesse Griffiths, Polly Meeks, Annalisa Prizzon

Att finansiera uppfyllandet av de globala hållbarhetsmålen, SDG, kräver enorma kapitaltillskott, inte minst i låg- och medelinkomst-länder. Det står klart att offentligt bistånd inte räcker till. Att gå ”från miljoner till miljarder”, kommer att kräva kraftiga ökningar av privata investeringar.
Av det skälet används bistånd i ökande grad för att mobilisera privata kapital. Men vad innebär detta för den övergripande fördelningen av det internationella biståndet? Styrs detta bort från vissa sektorer och länder där människors behov fortfarande är stora?

Författare: Polly Meeks, Samantha Attridge, Jesse Griffiths, Annalisa Prizzon and Matthew Gouett

Referensgruppsordförande: Torgny Holmgren

Projektansvarig på EBA: Mats Hårsmar

Förväntad publicering: 4e kvartalet 2019