Anpassningar av det svenska biståndet relaterade till covid-19-pandemin

Covid-19-pandemin har haft en stor påverkan på det internationella biståndet. En anpassning av biståndet har varit nödvändig för att svara på både de direkta och de indirekta effekterna av pandemin. Många pågående biståndsinsatser har inte varit möjliga att genomföra, samtidigt som nya behov uppstått som en konsekvens av pandemin. Den svenska strategin i den internationella covid-19-responsen har huvudsakligen varit att bidra med flexibelt stöd för att möjliggöra för aktörer såsom FN:s fonder och program, det humanitära systemet och utvecklingsbankerna att svara mot behov.

Den här studien initierades för att ge en överblick av hur dessa justeringar har sett ut och vilka lärdomar som kan dras från genomförandet.

Syftet med studien är att bidra med en detaljerad kartläggning av de justeringar som har gjorts i det svenska utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet relaterade till covid-19-pandemin, och att analysera hur justeringar och omprogrammeringar har hanterats administrativt och operationellt. Slutligen syftar studien till att identifiera lärdomar för framtida kriser.

Författare:
Carsten Schwensen, Monitoring, Evaluation and Learning Expert, Nordic Consulting Group

Jonas Lövkrona, Managing Director and Senior Consultant at SouthBridge Development Consulting

Louise Scheibel Smed, Evaluation, Human Rights and Gender Equality Consultant

Referensgruppen ordförande: Joakim Molander

Projektledare vid EBA: Lisa Hjelm