Aid, Development and Migration

Antalet internationella migranter beräknas ha vuxit med cirka 90 miljoner från 1990 till 2015. Antalet interna migranter (migranter inom det egna landet) har ökat desto mer, även om det inte finns några tillförlitliga uppskattningar av totalsummorna. I FN:s New York-deklaration för flyktingar och migranter från 2016 betonas behovet av en global handlingsplan för att – på ett rättssäkert och organiserat sätt – hantera stora migrations- och flyktingströmmar. Agenda 2030 tar itu med problemen kring ökad urbanisering. Den ekonomiska ojämlikheten har ökat, både inom och mellan länder.
Med tanke på de globalt växande inkomstskillnaderna är det inte konstigt att migration har ökat, det är snarare förvånande att inte fler väljer att flytta. Mot den bakgrunden redogör den här rapporten för vad som är känt om sambandet mellan migration och ekonomisk utveckling i låginkomstländer, där utveckling påverkar migration och migration påverkar utveckling.

Studien görs i samarbete med Delegationen för migrationsstudier (Delmi) och är en kunskapsöversikt som riktar in sig på att sammanställa befintlig kunskap om migrationens effekter för utveckling utifrån ett flertal olika perspektiv. Med utgångspunkt i aktuell forskning syftar studien även till att översiktligt besvara frågan om hur Sveriges utvecklingsbistånd kan utformas på ett sådant sätt att migrationens roll i utvecklingsprocesser beaktas.

Författare: Robert E. Lucas

Projektledare på EBA: Iris Luthman

Projektledare på Delmi: André Asplund

Referensgruppsordförande: Helena Lindholm

Förväntad publicering: 2019, kvartal 2.