Studie av sextortion som ett hinder för en hållbar utveckling

Studien handlar om att undersöka sextortion – missbruk av makt och position i utbyte mot sex – inom biståndet som ett brott mot de mänskliga rättigheterna och som sådant ett hinder för en hållbar utveckling. Sextortion är både en form av korruption och en form av GBV (gender based violence) vilket gör att brottet många gånger faller mellan stolarna. Studien syftar till att ta fram ny kunskap om sextortion framförallt genom en kontextuell analys av situationen i Colombia och Tanzania där sextortion har uppmärksammats inom exempelvis sektorerna naturresurser och offentlig service (tillgång till vatten) och utbildningsväsendet. En genomgripande sammanställning av existerande kunskap på området kommer att göras och fungera som ingång till fallstudierna. Följande frågor ska besvaras: Inom vilka kontexter finns sextortion? Hur har begreppet hanterats inom den rådande korruptionsdiskursen? Hur kan sextortion förstås och identifieras i de nationella kontexterna i Colombia och Tanzania? Hur förhåller sig det svenska biståndet i dessa länder till sextortion? Har det påverkat det svenska biståndet? Rapporten beräknas bli klar under Q1 2020.

 

Författare: Åsa Eldén, Elin Bjarnegård, Dolores Calvo, Silje Lundgren och Sofia Jonsson.

Ordförande referensgrupp: Sara Johansson de Silva, EBA

Projektledare EBA: Helena Skagerlind

Förväntad publicering: Oktober, 2020