Studie av effekter av svenskt och internationellt demokratistöd

Stöd till demokrati och mänskliga rättigheter utgör för närvarande ungefär en fjärdedel av Sveriges bilaterala bistånd. Det är omkring dubbelt så mycket som genomsnittet för de länder som är inkluderade i OECD:s utvecklingskommitté. Den svenska regeringen har dessutom dragit igång en förnyad satsning på demokrati i den svenska utrikespolitiken.

Den evidens som ligger till grund för demokratistöd är dock omtvistad. Den här studien kommer att bidra till en bättre förståelse för de effekter som internationellt såväl som svenskt demokratifrämjande genererar, och bidra med kunskap om vilken typ av demokratiinsatser som är mer givande.

Syftet med den här studien är att:

1. Gå igenom den litteratur som rör effekter av demokratistöd i förhållande till viktiga resultat för demokrati.
2. Utvärdera tillgängliga data för demokratistöd, demokratiresultat och huvudsakliga förklaringsvariabler på landnivå, samt utföra en analys av vilka datakällor som är tillförlitliga.
3. Utföra en noggrann kvantitativ analys av effekterna på demokrati från internationellt demokratistöd under perioden 1995–2017.
4. Ge en översikt av svenskt demokratistöd och en noggrann kvantitativ analys av dess effekter på demokratiresultat under perioden 1995–2017.

Författare: Miguel Niño-Zarazúa (lead researcher), Non-Resident Senior Research Fellow, UNU-WIDER, Rachel M. Gisselquist, Senior Research Fellow, UNU-WIDER, Kunal Sen, Director of UNU-WIDER and Professor of Development Economics in the Global Development Institute, University of Manchester, Ana Mie Horigoshi Reis, Research Associate, UNU-WIDER.

Referensgruppsordförande: Staffan I. Lindberg

Projektledare på EBA: Lisa Hjelm

Förväntad publicering: oktober-december 2020