Biståndsanalys 2014

Biståndsanalys 2014 innehåller en beskrivning av expertgruppens utgångspunkter, verksamhet och pågående projekt. En viktig del av det inledande arbetet har varit att identifiera relevanta frågeställningar för att belysa svenskt bistånd. Inom ramen för detta arbete har EBA bjudit in till diskussion samt ordnat ett antal seminarier på olika teman. Vid dessa har en rad frågor lyfts fram som EBA räknar med att återkomma till.

EBA noterar att det finns många aktörer som bedriver forskning och genomför utvärderingar och analyser inom biståndsområdet. Det finns därmed mycket forskning och erfarenhet för eba att bygga vidare på.

Samtidigt anser EBA, mot bakgrund av en studie av MAPSEC, att det finns en rad brister vad gäller kvalitet och tillgänglighet på statistik om det svenska biståndet. EBA välkomnar fortsatta ansträngningar för att göra statistiken tillförlitlig och tillgänglig då det är en förutsättning för att utvärdera och analysera det svenska biståndet.

När det gäller arbetet under 2014 har EBA identifierat hälsobistånd, demokratibistånd och multilateralt bistånd som intressanta områden för ett antal rapporter.