What happened with all the researchers?

Svenska utvecklingsbiståndet har stött forskning kapacitetsuppbyggnad i låginkomstländer i mer än 40 år. Ett uttalat syfte med stödet har varit att varje land bör ha minst ett universitet som kan utföra forskning av hög kvalitet. Som en del i att nå detta mål har det svenska stödet baserats på en övergripande strategi för kapacitetsuppbyggnad där utbildning av doktorander sedan starten utgjort en central komponent, genom de så kallade sandwich programmen mellan svenska lärosäten och institutioner i det mottagande landet. Med åren har ett betydande antal individer examinerats genom dessa PhD program. Ingen statistik har förts men en grov uppskattning tyder på att mer än 800 individer har inkluderats i Sida finansierade PhD utbildningar sedan början av 1990 (Afrika, Asien och Latinamerika). Övertygelsen om att detta sätt bäst bidrar till kapacitetsuppbyggnad inom forskningen verkar ha varit så stor att den har överskuggat behovet av att systematiskt undersöka dess långsiktiga effekter. Vad har hänt med alla dessa forskare efter det att tog examen och hur och på vilket sätt de bidrar till det övergripande målet med svenskt bistånd att bygga upp den lokala forskningskapaciteten i utvecklingsländerna? I den här studien presenteras och primärdata med fokus på forskarnas rörlighet, samarbete och vetenskaligap produktion från tre länder i Afrika (Tanzania, Moçambique och Etiopien).

Författare: Måns Fellesson

Ordförande referensgrupp: Arne Bigsten

Projektledare: Eva Mineur

Beräknas vara klar: 1:a kvartalet 2017