Utvärdering av Swedfunds bidrag till fattigdomsminskning

Denna studie syftar till att urvärdera i vilken utsträckning och på vilket sätt som Swedfunds verksamhet har bidragit till uppfyllelse av de svenska biståndsmålen. Swedfund är sedan 1991 ett statligt helägt aktiebolag med uppdrag att medverka till fattigdomsminskning genom hållbart företagande. Fokus är på utveckling av den privata sektorn i låg-och medelinkomstländer, särskilt länder söder om Sahara. Låginkomstländer och postkonfliktländer prioriteras. Målen för bolagets verksamhet är detsamma som målet för Sveriges internationella bistånd: att bidra till att skapa förutsättningar för förbättrade levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Utvärderingens övergripande frågeställning är: Har Swedfunds investeringar bidragit till fattigdomsminskning, och i så fall i vilken utsträckning samt på vilket sätt?

Författare: Stephen Spratt, Chris Barnett och Charley Clarke på Institue of Development Studies (IDS).

Referensgruppsordförande: Kim Forss

Projektledare: Markus Burman

Förväntad publicering: Fjärde kvartalet 2017