Sweden’s funding for UN Funds and Programmes

Sverige har sedan en lång tid tillbaka varit en stark förespråkare för kärnstöd till multilaterala organisationer. Detta, menar regeringen, borgar för en mer effektiv, transparent och koherent verksamhet i de multilaterala organisationerna. Detta är något som också får starkt medhåll från OECD/DAC, exempelvis i rapporten Multilateral Aid 2015. Samtidigt visar denna rapport på en tydligt ökande trend öronmärkt finansiering av samma organisationer. I rapporten påtalas särskilt att så mycket som 76% av finansieringen till FN:s fonder och program år 2015 var öronmärkt – detta ska ställas mot motsvarande siffra åtta år tidigare som var 58%.

Sveriges kärnstöd till FN:s fonder och program utgör idag en relativt stor andel av flera organisationers totala kärnstöd. Med sjunkande andel kärnstöd är det således viktigt att förstå vilken roll det svenska kärnstödet får i dessa organisationer och vilka konsekvenser det kan få Sverige som finansiär – samt dra slutsatser kring hur det svenska stödet fortsättningsvis bör utformas för att effektivt bidra till verksamheten. Studien ska därför analysera och tydliggöra konsekvenserna av nuvarande finansieringmönster och utveckla förslag på hur Sverige kan verka för att stärka fonderna och programmens multilaterala karaktär, roll och resultat.

Författare: Stephen Browne och Thomas G. Weiss

Referensgruppsordförande: Torgny Holmgren

Projektledare: Per Trulsson

Förväntad publicering: Tredje kvartalet 2017