Randomized controlled trials: Strenghts, weaknesses and policy relevance

Det övergripande syftet med denna rapport är att bidra till den pågående debatten om utvärdering och effektivitet I svenskt bistånd. Mer specifikt ligger fokus på betydelsen av så  kallade randomiserade kontrollerade studier (RKS) i utvärderingen av biståndsfinansierade projekt och program. Den första delen av rapporten behandlar hur RKS har använts i den internationella akademiska världen samt för att främja evidensbaserad utvecklingspolitik. Den andra delen diskuterar i vilken utsträckning denna metod använts inom svensk biståndsutövning och om det finns skäl att utvidga användningen. I rapporten föerelsås slutligen vad som kan göras mer konkret i Sverige för att bättre ta tillvara de möjligheter till kunskap som metoden ger.